fbpx

STRATEGIA ROZWOJU 
Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim
w latach 2015–2020

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu jako nowoczesna uczelnia wyższa prowadzi działania na rzecz edukacji i wychowania młodzieży, badań naukowych i rozwoju sportu, odwołując się do swojego dziedzictwa akademickiego. Priorytetowym zadaniem strategicznym Uczelni jest wejście w europejski obszar szkolnictwa wyższego. Obszar ten, zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej, ma być spójny, kompatybilny i konkurencyjny.

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., jako integralna część macierzystej uczelni, realizuje te zadania wynikające z jej strategii, jednakże z uwzględnieniem istniejących możliwości i perspektywicznych potrzeb miasta Gorzowa Wlkp., województwa lubuskiego oraz własnej kadry naukowo-dydaktycznej i bazy akademickiej.

Cele strategiczne Wydziału uwzględniają również założenia rozwoju w obszarze oświaty i nauki, zawarte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020. Jego podstawowym celem jest dostosowanie oświaty i nauki do aktualnych i przyszłych potrzeb oraz wspieranie rozwoju Miasta poprzez rosnący potencjał naukowy Gorzowa Wlkp., w tym powołanie w Gorzowie Wlkp. samodzielnej, publicznej szkoły wyższej o statusie akademickim, na bazie istniejących w Mieście Uczelni.

 

Założenia Rozwoju

Do 2020. roku Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. powinien:

 • Stać się autentycznym źródłem postępu w zakresie kultury fizycznej i nauk o zdrowiu, poprzez systematyczne prowadzenie innowacyjnych, nowoczesnych badań naukowych, przy współpracy z innymi uczelniami i ośrodkami badawczymi;
 • Współtworzyć akademickość Gorzowa Wlkp. dzięki opracowaniu nowych propozycji w zakresie kształcenia studentów, podejmowaniu nowych, atrakcyjnych kierunków badań naukowych oraz wdrażaniu wiedzy o kulturze fizycznej w środowisku poprzez trwały system wykładów, konsultacji i współpracy z lokalnymi instytucjami;
 • Przygotowywać kadry do propagowania i animowania zdrowego stylu życia oraz dla potrzeb lokalnych instytucji, związanych merytorycznie z działalnością Uczelni (kluby sportowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej, samorządy terytorialne, jednostki służby zdrowia, placówki oświatowe);
 • Funkcjonować zgodnie z tradycyjnymi wartościami akademickimi, z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania posiadanego potencjału organizacyjnego i ludzkiego, ekonomicznego, infrastrukturalnego (nowoczesna, sprawnie działająca i dobrze zarządzana baza dydaktyczna i badawcza);
 • Współpracować z innym ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi, krajowymi i zagranicznymi, poprzez nowoczesny sposób kształcenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych lub podyplomowych, nadając uprawnienia honorowane w całym obszarze UE; (zgodne z obowiązującymi Europejskimi Ramami Kwalifikacji);
 • Być Wydziałem przyjaznym studentom, uwzględniającym ich aspiracje edukacyjne i kwalifikacje zawodowe, co oznacza, że jego absolwenci będą poszukiwanymi specjalistami w dziedzinach zawodowych, które są istotne na rynku pracy;
 • Stanowić Wydział przyjazny pracownikom naukowo-dydaktycznym wszystkich dyscyplin nauki, poprzez stworzenie optymalnych warunków do realizowania ich kariery naukowodydaktycznej i prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie.

 

Nauka

W zakresie działalności naukowej Wydział będzie dążył do dalszego rozwoju nowoczesnych badań, naukowych oraz wspierania rozwoju młodych pracowników nauki, aby ośrodek gorzowski stał się rozpoznawalną w kraju i za granicą marką w zakresie realizowanej problematyki. Realizacja tych zamierzeń będzie się opierała na wszechstronnych działaniach, z których najważniejszymi są:

 • Aktywizacja działań zmierzających w kierunku rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, w tym przyspieszenie wniosków o profesury tytularne oraz utrzymanie na dotychczasowym, wysokim poziomie, awansów naukowych na stopień doktora i doktora habilitowanego;
 • Powiększenie potencjału kadrowego Wydziału, który pozwoli na przygotowanie skutecznego wniosku w sprawie uzyskania przez Wydział uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk o kulturze fizycznej;
 • Opracowanie nowoczesnego systemu wspomagania rozwoju naukowego jednostek organizacyjnych uczelni, reprezentujących dyscypliny niezbędne dla profilu uczelni, przy współpracy władz Miasta Gorzowa Wlkp. i Regionu;
 • Weryfikacja polityki kadrowej, w tym stała i obiektywna ocena postępów naukowych nauczycieli akademickich, poprzez opracowanie systemu obiektywnych kryteriów okresowej oceny pracowników;
 • Stabilizowanie i integrowanie kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału ze środowiskiem Miasta Gorzowa Wlkp., szczególnie na nowych kierunkach kształcenia;
 • Wprowadzenie systemu ulg dydaktycznych (kontraktów) dla pracowników uzyskujących dobre wyniki w publikacjach wysoko punktowanych oraz innych procedur podnoszących wydajność publikacyjną;
 • Opracowanie systemu racjonalizacji zatrudniania pracowników naukowo-dydaktycznych, zgodnego z potrzebami Wydziału;
 • Współpraca z Władzami Miasta Gorzowa Wlkp. i województwa lubuskiego oraz instytucjami naukowo-badawczymi w celu wspierania badań uznawanych za priorytetowe dla rozwoju Regionu;
 • Rozszerzanie współpracy z zagranicznymi placówkami naukowymi oraz integrowanie badań naukowych z systemem Unii Europejskiej oraz potrzebami regionu;
 • Poszerzanie działalności studenckiego ruchu naukowego.

 

Dydaktyka

Podstawowymi zadaniami jest stworzenie studentom interesującej i atrakcyjnej propozycji studiowania w Zamiejscowym Wydziale, poprzez wprowadzanie niezbędnych rozwiązań w zakresie profilu kształcenia, planów i programów studiów, umożliwiających zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, zwiększających szansę zatrudnienia na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Elementami takich działań są:

 • Systematyczna poprawa jakości i efektywności kształcenia, poprzez wdrażanie wyników prac wewnętrznej Komisji ds. Jakości Kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji;
 • Optymalizacja warunków uczenia się i nauczania, systematyczna aktualizacja programów nauczania oraz zastosowanie metody e-learningu;
 • Czynne uczestnictwo w europejskich programach edukacyjnych, zgodnych z profilem kształcenia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej;
 • Przygotowanie programów studiów jako oferty dydaktycznej dla osób żyjących i działających w strefie przygranicznej;
 • Stworzenie nowych kierunków i specjalności odpowiednio do zapotrzebowania rynku pracy i zainteresowania kandydatów, jak np.: adaptacyjnej aktywności ruchowej, rehabilitacji geriatrycznej, terapii manualnej, fizjoterapii sportowej, dietetyki, turystyki uzdrowiskowej, pielgrzymkowej oraz innych.

 

Zamierzenia inwestycyjne

Gruntowna przebudowa budynku dawnego Domu Studenta w Gorzowie Wlkp. dla potrzeb kierunku Fizjoterapia, który powinien stworzyć podstawę nowoczesnej działalności dydaktycznej i badawczej w zakresie fizjoterapii oraz w dziedzinie nauk biomedycznych.

 

Zarządzanie Wydziałem

Zgodnie ze strategią AWF w Poznaniu ZWKF będą dotyczyły również plany związane z wprowadzeniem nowej koncepcji zarządzania Uczelnią. Obejmować ona będzie:

 • Pełną informatyzację Wydziału, w tym: elektroniczny obieg dokumentów, rozbudowę systemów informatycznych biblioteki, systemu finansowo-księgowego, umożliwiającego bieżące monitorowanie sytuacji finansowej Uczelni oraz programu kadrowo-płacowego;
 • Informatyzacja Dziekanatu, pozwalająca na interaktywną komunikację ze studentami, ułatwiającą zarówno działania administracyjne, jak i edukacyjne – tzw. Wirtualny Dziekanat;
 • Restrukturyzacja zatrudnienia w zakresie administracji i dydaktyki, w celu optymalizacji kosztów funkcjonowania Wydziału oraz racjonalizacji kosztów procesu kształcenia.