UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

STRATEGIA ROZWOJU 
Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim
w latach 2015–2020

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu jako nowoczesna uczelnia wyższa prowadzi działania na rzecz edukacji i wychowania młodzieży, badań naukowych i rozwoju sportu, odwołując się do swojego dziedzictwa akademickiego. Priorytetowym zadaniem strategicznym Uczelni jest wejście w europejski obszar szkolnictwa wyższego. Obszar ten, zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej, ma być spójny, kompatybilny i konkurencyjny.

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., jako integralna część macierzystej uczelni, realizuje te zadania wynikające z jej strategii, jednakże z uwzględnieniem istniejących możliwości i perspektywicznych potrzeb miasta Gorzowa Wlkp., województwa lubuskiego oraz własnej kadry naukowo-dydaktycznej i bazy akademickiej.

Cele strategiczne Wydziału uwzględniają również założenia rozwoju w obszarze oświaty i nauki, zawarte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020. Jego podstawowym celem jest dostosowanie oświaty i nauki do aktualnych i przyszłych potrzeb oraz wspieranie rozwoju Miasta poprzez rosnący potencjał naukowy Gorzowa Wlkp., w tym powołanie w Gorzowie Wlkp. samodzielnej, publicznej szkoły wyższej o statusie akademickim, na bazie istniejących w Mieście Uczelni.

 

Założenia Rozwoju

Do 2020. roku Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. powinien:

 • Stać się autentycznym źródłem postępu w zakresie kultury fizycznej i nauk o zdrowiu, poprzez systematyczne prowadzenie innowacyjnych, nowoczesnych badań naukowych, przy współpracy z innymi uczelniami i ośrodkami badawczymi;
 • Współtworzyć akademickość Gorzowa Wlkp. dzięki opracowaniu nowych propozycji w zakresie kształcenia studentów, podejmowaniu nowych, atrakcyjnych kierunków badań naukowych oraz wdrażaniu wiedzy o kulturze fizycznej w środowisku poprzez trwały system wykładów, konsultacji i współpracy z lokalnymi instytucjami;
 • Przygotowywać kadry do propagowania i animowania zdrowego stylu życia oraz dla potrzeb lokalnych instytucji, związanych merytorycznie z działalnością Uczelni (kluby sportowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej, samorządy terytorialne, jednostki służby zdrowia, placówki oświatowe);
 • Funkcjonować zgodnie z tradycyjnymi wartościami akademickimi, z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania posiadanego potencjału organizacyjnego i ludzkiego, ekonomicznego, infrastrukturalnego (nowoczesna, sprawnie działająca i dobrze zarządzana baza dydaktyczna i badawcza);
 • Współpracować z innym ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi, krajowymi i zagranicznymi, poprzez nowoczesny sposób kształcenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych lub podyplomowych, nadając uprawnienia honorowane w całym obszarze UE; (zgodne z obowiązującymi Europejskimi Ramami Kwalifikacji);
 • Być Wydziałem przyjaznym studentom, uwzględniającym ich aspiracje edukacyjne i kwalifikacje zawodowe, co oznacza, że jego absolwenci będą poszukiwanymi specjalistami w dziedzinach zawodowych, które są istotne na rynku pracy;
 • Stanowić Wydział przyjazny pracownikom naukowo-dydaktycznym wszystkich dyscyplin nauki, poprzez stworzenie optymalnych warunków do realizowania ich kariery naukowodydaktycznej i prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie.

 

Nauka

W zakresie działalności naukowej Wydział będzie dążył do dalszego rozwoju nowoczesnych badań, naukowych oraz wspierania rozwoju młodych pracowników nauki, aby ośrodek gorzowski stał się rozpoznawalną w kraju i za granicą marką w zakresie realizowanej problematyki. Realizacja tych zamierzeń będzie się opierała na wszechstronnych działaniach, z których najważniejszymi są:

 • Aktywizacja działań zmierzających w kierunku rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, w tym przyspieszenie wniosków o profesury tytularne oraz utrzymanie na dotychczasowym, wysokim poziomie, awansów naukowych na stopień doktora i doktora habilitowanego;
 • Powiększenie potencjału kadrowego Wydziału, który pozwoli na przygotowanie skutecznego wniosku w sprawie uzyskania przez Wydział uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk o kulturze fizycznej;
 • Opracowanie nowoczesnego systemu wspomagania rozwoju naukowego jednostek organizacyjnych uczelni, reprezentujących dyscypliny niezbędne dla profilu uczelni, przy współpracy władz Miasta Gorzowa Wlkp. i Regionu;
 • Weryfikacja polityki kadrowej, w tym stała i obiektywna ocena postępów naukowych nauczycieli akademickich, poprzez opracowanie systemu obiektywnych kryteriów okresowej oceny pracowników;
 • Stabilizowanie i integrowanie kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału ze środowiskiem Miasta Gorzowa Wlkp., szczególnie na nowych kierunkach kształcenia;
 • Wprowadzenie systemu ulg dydaktycznych (kontraktów) dla pracowników uzyskujących dobre wyniki w publikacjach wysoko punktowanych oraz innych procedur podnoszących wydajność publikacyjną;
 • Opracowanie systemu racjonalizacji zatrudniania pracowników naukowo-dydaktycznych, zgodnego z potrzebami Wydziału;
 • Współpraca z Władzami Miasta Gorzowa Wlkp. i województwa lubuskiego oraz instytucjami naukowo-badawczymi w celu wspierania badań uznawanych za priorytetowe dla rozwoju Regionu;
 • Rozszerzanie współpracy z zagranicznymi placówkami naukowymi oraz integrowanie badań naukowych z systemem Unii Europejskiej oraz potrzebami regionu;
 • Poszerzanie działalności studenckiego ruchu naukowego.

 

Dydaktyka

Podstawowymi zadaniami jest stworzenie studentom interesującej i atrakcyjnej propozycji studiowania w Zamiejscowym Wydziale, poprzez wprowadzanie niezbędnych rozwiązań w zakresie profilu kształcenia, planów i programów studiów, umożliwiających zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, zwiększających szansę zatrudnienia na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Elementami takich działań są:

 • Systematyczna poprawa jakości i efektywności kształcenia, poprzez wdrażanie wyników prac wewnętrznej Komisji ds. Jakości Kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji;
 • Optymalizacja warunków uczenia się i nauczania, systematyczna aktualizacja programów nauczania oraz zastosowanie metody e-learningu;
 • Czynne uczestnictwo w europejskich programach edukacyjnych, zgodnych z profilem kształcenia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej;
 • Przygotowanie programów studiów jako oferty dydaktycznej dla osób żyjących i działających w strefie przygranicznej;
 • Stworzenie nowych kierunków i specjalności odpowiednio do zapotrzebowania rynku pracy i zainteresowania kandydatów, jak np.: adaptacyjnej aktywności ruchowej, rehabilitacji geriatrycznej, terapii manualnej, fizjoterapii sportowej, dietetyki, turystyki uzdrowiskowej, pielgrzymkowej oraz innych.

 

Zamierzenia inwestycyjne

Gruntowna przebudowa budynku dawnego Domu Studenta w Gorzowie Wlkp. dla potrzeb kierunku Fizjoterapia, który powinien stworzyć podstawę nowoczesnej działalności dydaktycznej i badawczej w zakresie fizjoterapii oraz w dziedzinie nauk biomedycznych.

 

Zarządzanie Wydziałem

Zgodnie ze strategią AWF w Poznaniu ZWKF będą dotyczyły również plany związane z wprowadzeniem nowej koncepcji zarządzania Uczelnią. Obejmować ona będzie:

 • Pełną informatyzację Wydziału, w tym: elektroniczny obieg dokumentów, rozbudowę systemów informatycznych biblioteki, systemu finansowo-księgowego, umożliwiającego bieżące monitorowanie sytuacji finansowej Uczelni oraz programu kadrowo-płacowego;
 • Informatyzacja Dziekanatu, pozwalająca na interaktywną komunikację ze studentami, ułatwiającą zarówno działania administracyjne, jak i edukacyjne – tzw. Wirtualny Dziekanat;
 • Restrukturyzacja zatrudnienia w zakresie administracji i dydaktyki, w celu optymalizacji kosztów funkcjonowania Wydziału oraz racjonalizacji kosztów procesu kształcenia.