UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
1) egzaminu kierunkowego – student losuje 1 pytanie z zakresu obszaru tematycznego pracy*,
2) obrony pracy dyplomowej – student odpowiada na 2 pytania z zakresu problematyki pracy dyplomowej (po jednym od promotora i recenzenta)

* dyplomant przygotowuje się z takiego zakresu materiału, jaki został opracowany dla Zakładu / Pracowni jego promotora

 

WYKAZ ZAKŁADÓW I PROMOTORÓW

Zakład Gier Sportowych

EGZAMIN MAGISTERSKI

 1. Określ podstawowe pojęcia: technika, taktyka, system, strategia.
 2. Przygotowanie techniczno-taktyczne / taktyczne w grach sportowych.
 3. Zadania i specyfika przygotowania taktycznego w grach sportowych.
 4. Sprawność fizyczna ogólna i specjalna w grach sportowych.
 5. Kształtowanie zdolności motorycznych w grach sportowych.
 6. Dobór i regulacja obciążeń w grach sportowych.
 7. Koordynacyjne i kondycyjne aspekty szkolenia w grach zespołowych.
 8. Metodyka nauczania elementów techniki gry.
 9. Formy nauczania w grach sportowych.
 10. Lekcja/ trening gier sportowych – tok lekcji / treningu.
 11. Proces indywidualizacji nauczania w lekcji / treningu w grach zespołowych
 12. Dydaktyka w prowadzeniu zajęć w grach sportowych.
 13. Kontrola procesu nauczania.
 14. Zastosowanie sprzętu i urządzeń pomocniczych w lekcji / treningu gier sportowych.
 15. Bieżąca ocena walki sportowej w grach zespołowych.
 16. Sylwetka współczesnego zawodnika w grach zespołowych.
 17. Psychologiczne determinanty szkolenia w grach sportowych.
 18. Sport dzieci i młodzieży: organizacja i system rozgrywek.
 19. Wybrane zagadnienia treningu sportowego kobiet.
 20. Aspekty kierowania zespołem w grach sportowych.

EGZAMIN LICENCJACKI

 1. Określ podstawowe pojęcia: technika, taktyka, system, strategia.
 2. Przygotowanie techniczne w grach sportowych.
 3. Zadania i specyfika przygotowania technicznego w grach sportowych w nauczaniu początkowym.
 4. Sprawność fizyczna ogólna i specjalna w grach sportowych w nauczaniu początkowym.
 5. Kształtowanie zdolności motorycznych w grach sportowych w nauczaniu początkowym.
 6. Koordynacyjne i kondycyjne aspekty szkolenia w grach zespołowych.
 7. Metody nauczania w grach sportowych.
 8. Etapy nauczania w grach sportowych.
 9. Formy nauczania w grach sportowych.
 10. Rola zabaw i gier pomocniczych w nauczaniu podstaw techniki gry.
 11. Lekcja gier sportowych – tok lekcji.
 12. Proces indywidualizacji w lekcji wf.
 13. Kontrola procesu nauczania.
 14. Zastosowanie sprzętu i urządzeń pomocniczych w lekcji gier sportowych.
 15. Etapy i kryteria naboru i selekcji.
 16. Psychologiczne determinanty szkolenia w grach sportowych.
 17. Sport dzieci i młodzieży: organizacja i system rozgrywek.
 18. Uwarunkowania treningu i zasady pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
 19. Zastosowanie przepisów gry w nauczaniu początkowym.
 20. Literatura z zakresu gier sportowych.

Zakład Sportów Indywidualnych

EGZAMIN MAGISTERSKI

 1. Ile wynosi i jak zmienia się w wyniku szybkości pływania kąt ataku w stylach długiej osi?
 2. Wyjaśnij na czym polega istota wysokiego łokcia w pływaniu sportowym.
 3. Czy percepcja kończyny na różne ciśnienia w wodzie tzw. „czucie wody” jest determinowane talentem czy też wpływem treningu sportowego?
 4. Jakie nawroty stosowane są w poszczególnych stylach pływackich a jakie w stylu zmiennym?
 5. Scharakteryzuj metodykę nauczania techniki pływania według sposobu Billa Boomera.
 6. Oprócz specjalistycznego treningu pływaka w wodzie należy uwzględnić pracę na lądzie – co ma na ona na celu i jakie są jej najważniejsze elementy?
 7. Rola i znaczenie przygotowania lekkoatletycznego w uprawianiu innych dyscyplin sportowych.
 8. Podstawowe formy lekkoatletyczne w nauczaniu zintegrowanym w klasach I–III.
 9. Wieloboje lekkoatletyczne – charakterystyka i sposoby rozgrywania poszczególnych konkurencji.
 10. Systematyka zawodów lekkoatletycznych krajowych i zagranicznych.
 11. Zasady metodycznego nauczania w lekkoatletyce.
 12. Etymologia słowa turystyka. Definicja turysty wg Światowej Organizacji Turystyki.
 13. Rola szkolnej turystyki i krajoznawstwa.
 14. Szkolne formy turystyki i krajoznawstwa.
 15. Funkcje i dysfunkcje turystyki w zakresie:
  - wypoczynku,
  - wychowania,
  - edukacji kulturowej,
  - ekonomii,
  - etnologii.
 16. Funkcje i dysfunkcje turystyki w zakresie:
  - zdrowia,
  - kształcenia,
  - świadomości ekologicznej,
  - urbanistyki,
  - polityki.
 17. Przedstaw systematykę ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych.
 18. Zaproponuj układ ćwiczeń wolnych na poziomi klasy 4 szkoły podstawowej.
 19. Wymień konkurencje w gimnastyce i akrobatyce.
 20. Przedstaw tok ćwiczeń kształtujących.

EGZAMIN LICENCJACKI

 1. Co to jest pływalność i od czego zależy?
 2. Jakie siły działają na ciało pływaka w pływaniu statycznym a jakie w pływaniu dynamicznym?
 3. Ile wynoszą kąty ataku (natarcia) w poszczególnych stylach pływackich?
 4. Jaka jest kolejność styli pływackich w pływaniu stylem zmiennym indywidualnie i w sztafecie?
 5. Podział i krótka charakterystyka konkurencji lekkoatletycznych.
 6. Dlaczego lekkoatletyka jako dyscyplina sportu jest nazywana często „królową sportu”?
 7. Wymień główne metody stosowane w nauczaniu poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych.
 8. Podział sportu gimnastycznego.
 9. Podaj tok ćwiczeń kształtujących wg. Młokosiewicz.
 10. Wymień ćwiczenia ramion i obręczy barkowej.
 11. Zaproponuj układ ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych dla dzieci w wieku 8 lat.
 12. Czas walki w boksie (amatorskim), zapasach w stylu klasycznym i wolnym, judo i sumo w kategorii wiekowej senior i junior.
 13. Ju-jitsu – judo, podobieństwa i różnice.
 14. Podaj definicję tańca i jego rodzaje.
 15. Co to jest metrum, podaj metrum polskich tańców narodowych.
 16. Co to jest nordic walking? Wymień walory tej formy rekreacji.
 17. Aspekty zdrowotne i korzyści wynikające z prawidłowej techniki nordic walking.
 18. Na podstawie badań naukowych porównaj skuteczność oddziaływania na organizm (zdrowie) marszu z kijami i bez kijków.
 19. Wymień elementy techniczne łyżwiarstwa podstawowego. Przedstaw metodykę nauczania jednego z nich.
 20. Rola i walory turystyki oraz krajoznawstwa w szkole.

Zakład Teorii i Metodyki Kultury Fizycznej

EGZAMIN MAGISTERSKI

 1. Jak zwiększyć atrakcyjność lekcji wf dla młodzieży ze szkoły ponadgimnazjalnej?
 2. Omów zalety i wady dziennika elektronicznego.
 3. Nauczyciel wf – omów jego rolę w realizacji zadań wychowawczych szkoły.
 4. Problem otyłości na lekcji wychowania fizycznego
 5. Metody kształtowania wytrzymałości.
 6. Środowiskowe uwarunkowania sprawności fizycznej.
 7. Testy sprawności fizycznej, podaj wybrane.
 8. Rola aktywności fizycznej w życiu człowieka.
 9. Działania kontrolne w treningu sportowym – rodzaje, przedmiot i poziom struktury.
 10. Typy testów w sporcie. Wymienić.
 11. Wymienić i opisać metody kształtowania siły mięśniowej.
 12. Trening sportowy. Charakterystyka oraz cel.
 13. Cele i rodzaje wspomagania w sporcie.
 14. Omów zagadnienie biologicznego minimum aktywności ruchowej.
 15. Czynniki wpływające na stan zdrowia.
 16. Wymień zdolności motoryczne – kondycyjne i koordynacyjne.
 17. Wpływ siedzącego stylu życia na stan zdrowia.
 18. Scharakteryzuj fazy rocznego planu treningowego.
 19. Opisz okres sensytywny.
 20. Scharakteryzuj okres krytyczny w rozwoju motoryczności.

EGZAMIN LICENCJACKI

 1. Wartości ciała jako motyw aktywności fizycznej. Globalne i selektywne rozumienie kultury fizycznej, wzory kultury fizycznej.
 2. Czynniki fizyczne w wychowaniu fizycznym i ich wpływ na organizm dzieci i młodzieży.
 3. Wychowanie fizyczne wobec wyzwań współczesnej cywilizacji. Kompetencje zawodowe współczesnego nauczyciela wychowania fizycznego.
 4. Rola nauczyciela wychowania fizycznego w szkolnym wf.
 5. Wychowanie fizyczne w szkolnym systemie edukacji – rola, znaczenie.
 6. Omów rolę oceny w wychowaniu fizycznym.
 7. Na przykładzie lekcji gimnastyki omów zasady budowy lekcji.
 8. Omów zasady realizacji lekcji wf w trudnych warunkach.
 9. Od czego zależy dobór ćwiczeń w lekcji wf?
 10. Jak zachęcić młodzież do aktywnego uczestnictwa w lekcjach wf?
 11. Omów formy organizacyjne lekcji wf wg Strzyżewskiego.
 12. Rodzaje gier i zabaw ruchowych (podaj przykłady).
 13. Rola gier i zabaw w kształtowaniu sprawności fizycznej.
 14. Rola i cechy nauczyciela podczas prowadzenia lekcji wf.
 15. Omów zasady bezpieczeństwa na lekcji wf.
 16. Wymień zdolności motoryczne.
 17. Omów sposoby zwiększania intensywności lekcji wf.
 18. Rodzaje aktywności ruchowej dla osób starszych.
 19. Sposoby oceny sprawności fizycznej.
 20. Cele wychowania fizycznego. Cele działalności sportowej.

Zakład Nauk Humanistycznych i Społecznych

EGZAMIN MAGISTERSKI

 1. Propozycje teoretyczne współczesnych filozofów polskich. Inkontrologia Andrzeja Nowickiego. Uniwersalizm Janusza Kuczyńskiego.
 2. Intuicjonizm Bergsona w opozycji do racjonalizmu, do empiryzmu, głównych obozów filozofii nowożytnej.
 3. Zagadnienia socjologii pracy. Społeczność zakładu pracy. Problem kierowania, typologia władzy na terenie zakładu pracy.
 4. Grupa społeczna jako przedmiot zainteresowań socjologii. Mikrostruktury społeczne.
 5. Etyka zawodowa. Przekonania moralne. Etyka ogólna.
 6. Charakterystyka metody W. Sherborne.
 7. Charakterystyka terapii integracji sensorycznej.
 8. Podstawy teoretyczne terapii zaburzeń orientacji przestrzennej i lateralizacji.
 9. Charakterystyka kinezjologii edukacyjnej.
 10. Charakterystyka zajęć socjoterapeutycznych.
 11. Charakterystyka i zadania zajęć integracyjnych.
 12. Metody terapii zajęciowej.
 13. Charakterystyka innych form terapii pedagogicznej: joga, choreoterapia, trening relaksacyjny Jacobsona, trening autogenny Schultza, trening interpersonalny, arteterapia, biblioterapia, muzykoterapia.
 14. Diagnoza pedagogiczna.
 15. Zachowania problemowe okresu dorastania (samobójstwo, wykluczenie, uprzedzenia, inne).
 16. Co to jest tożsamość i jakie są etapy jej kształtowania.
 17. Przedstaw zaburzenia opozycyjno-buntownicze. Jak diagnozować i pomagać?
 18. Przedstaw osiągnięcia rozwojowe dziecka w okresie dorastania.
 19. Opisz zjawiska społeczne, takie jak stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja. Jak przeciwdziałać uprzedzeniom?
 20. Przedstaw zjawisko deindywiduacji. Jakie czynniki sprzyjają i jakie czynniki zapobiegają deindywiduacji.

EGZAMIN LICENCJACKI

 1. Realizm umiarkowany Arystotelesa, jako próba godzenia założeń filozofii materialistycznej i idealistycznej.
 2. Platońska koncepcja idealizmu obiektywnego. Teoria państwa. Koncepcja duszy.
 3. Zagadnienie uwarstwienia społecznego. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe.
 4. Naród jako przedmiot zainteresowań socjologii. Zbiorowość etniczna. Państwo wielonarodowe i narody wieloetniczne.
 5. Etyka i deontologia lekarska.
 6. Etyka – pojęcie, dzieje, przedmiot i metoda.
 7. Jak koncepcje humanistyczne wyjaśniają zachowanie człowieka?
 8. Co to jest stres i jakie znasz sposoby radzenia sobie ze stresem?
 9. Podaj najczęstsze zaburzenia u dzieci i młodzieży, opisz zaburzenia lękowe.
 10. Co to są emocje i jakie pełnią funkcje?
 11. Scharakteryzuj teorię rozwoju psychospołecznego wg E. Eriksona.
 12. Przedstaw osiągnięcia rozwojowe dziecka w młodszym wieku szkolnym.
 13. Metody wychowania oraz formy oddziaływań wychowawczych.
 14. Zasady stosowania nagród i kar.
 15. Wpływ grupy na ucznia oraz wyznaczniki pozycji ucznia w klasie.
 16. Zjawiska patologiczne w szkole. Agresja, przemoc, uzależnienia.
 17. Trudności wychowawcze. Przyczyny trudności wychowawczych, ich profilaktyka i terapia, przejawy trudności wychowawczych.
 18. Specyficzne potrzeby edukacyjne. Rodzaje dysleksji i jej objawy, przyczyny dysleksji.
 19. Czynniki efektywności pracy nauczyciela.
 20. Podmiotowość nauczyciela i jej uwarunkowania.

Zakład Historii i Organizacji Kultury Fizycznej

EGZAMIN MAGISTERSKI

 1. Wychowanie fizyczne i sport w antycznej Grecji i starożytnym Rzymie na wybranym przykładzie.
 2. Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego w Polsce.
 3. Powstanie i rozwój Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
 4. Uniwersalny charakter idei olimpijskiej.
 5. Pierre de Coubertin i jego założenia teoretyczne ruchu olimpijskiego.
 6. Zagrożenia współczesnego ruchu olimpijskiego i współczesnego sportu.
 7. Najwybitniejsze osiągnięcia sportowe w Polsce.
 8. Współczesny model kultury fizycznej w Polsce w XXI wieku (kluby sportowe).
 9. Charakterystyka monografii naukowej z zakresu historii.
 10. Główne metody badań naukowych oraz metoda zastosowana w pracy.
 11. Rola literatury fachowej w przygotowaniu teoretycznym pracy naukowej w odniesieniu do własnej pracy.
 12. Uwarunkowania kadrowe w realizacji pracy historycznej – w odniesieniu do własnej pracy.
 13. Baza materialna i warunki finansowe w historycznej pracy dyplomowej – w odniesieniu do własnej pracy.
 14. Rola aneksów w pracy o profilu historycznym – w odniesieniu do własnej pracy.
 15. Ilustracje i ich znaczenie w pracy historycznej – w odniesieniu do własnej pracy.
 16. Przypisy i ich rodzaje w pracy historycznej w odniesieniu do własnej pracy.
 17. Rola metodologicznego wstępu w pracy o profilu historycznym.
 18. Znaczenie zakończenia w pracy o profilu historycznym.
 19. Konstrukcja pracy magisterskiej z zakresu historii.
 20. Charakterystyka bibliografii w pracy magisterskiej o profilu historycznym.

EGZAMIN LICENCJACKI

 1. Wychowanie fizyczne i igrzyska olimpijskie w antycznej Grecji.
 2. Przedstawiciele polskiego Odrodzenia i ich poglądy na temat aktywności fizycznej człowieka.
 3. Wychowanie fizyczne w szkołach Komisji Edukacji Narodowej w Polsce.
 4. Henryk Jordan i jego idea gier i zabaw ruchowych oraz ogrodów jordanowskich.
 5. Początki i rozwój działalności „Sokoła” na ziemiach polskich do 1939 roku.
 6. Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego w Polsce w latach 1919-1939 i w latach 1945-1989.
 7. Zasada fair play w aspekcie historycznym.
 8. Elementy ceremoniału olimpijskiego podczas igrzysk.
 9. Najwybitniejsi przedstawiciele w dziejach sportu w Polsce.
 10. Najważniejsze osiągnięcia Polski w igrzyskach olimpijskich.
 11. Idee i rzeczywistość igrzysk paraolimpijskich.
 12. Charakterystyka ruchu Olimpiady Specjalne.
 13. Tendencje w rozwoju współczesnego sportu.
 14. Pozytywne i negatywne zjawiska występujące we współczesnym sporcie.
 15. Rola literatury fachowej w przygotowaniu teoretycznym pracy naukowej w odniesieniu do własnej pracy.
 16. Uwarunkowania kadrowe w realizacji pracy historycznej – w odniesieniu do własnej pracy.
 17. Baza materialna i warunki finansowe w historycznej pracy dyplomowej – w odniesieniu do własnej pracy.
 18. Rola aneksów w pracy o profilu historycznym – w odniesieniu do własnej pracy.
 19. Ilustracje i ich znaczenie w pracy historycznej – w odniesieniu do własnej pracy.
 20. Przypisy i ich rodzaje w pracy historycznej w odniesieniu do własnej pracy.

Zakład Nauk Fizjologicznych

EGZAMIN MAGISTERSKI - WF

 1. Wydolność tlenowa dzieci.
 2. Wydolność beztlenowa dzieci.
 3. Czym jest przetrenowanie i jakie są jego objawy?
 4. Próg przemian beztlenowych, wyznaczanie i wykorzystanie w praktyce.
 5. Wykonanie i interpretacja testu Coopera.
 6. Wymień metody treningu siłowego i opisz fizjologiczne następstwa ich stosowania.
 7. Wymień metody treningu wytrzymałościowego i opisz fizjologiczne następstwa ich stosowania.
 8. Na czym polega zasada indywidualizacji w treningu?
 9. Na czym polega zasada stopniowego zwiększania obciążeń w treningu.
 10. Zmiany zachodzące w układzie mięśniowym wraz z wiekiem.
 11. Zmiany zachodzące w układzie krążenia i oddechowym wraz z wiekiem.
 12. Co to jest hipertrofia mięśni i wyniku czego zachodzi?
 13. Opisz metodę kulturystyczną treningu siły.
 14. Jakie znaczenie ma skład włókien mięśniowym w planowaniu treningu siłowego.
 15. Co to styl życia i jakie są jego składowe?
 16. Definicja zdrowia wg WHO; determinanty zdrowia.
 17. Zachowania zdrowotne; zachowania sprzyjające i niesprzyjające zdrowiu.
 18. Choroby cywilizacyjne.
 19. Promocja zdrowia i jej składowe elementy.
 20. Prozdrowotny styl życia.

EGZAMIN MAGISTERSKI - Fizjoterapia

 1. Scharakteryzuj budowę chromosomu.
 2. Omów typy mutacji punktowych i podaj ich konsekwencje.
 3. Scharakteryzuj czynniki wywołujące zmiany w genomie (wewnętrzne, zewnętrzne i środowiskowe). Omów różnice między DNA genowym i pozagenowym.
 4. Omów podstawowe prawa dziedziczenia (G. Mendel, T. Morgan).
 5. Współczesne ujęcie definicji przemęczenia i przetrenowania.
 6. Omów przeciwwskazania do zabiegów fizjoterapeutycznych.
 7. Scharakteryzuj wpływ zabiegów hydroterapeutycznych na układ krążenia.
 8. Wskaż rolę odnowy biologicznej jako środka wspomagającego proces treningowy.
 9. Masaż w odnowie biologicznej sportowca.
 10. Czym jest zdrowie publiczne; główne cele.
 11. Główne zagrożenia zdrowia w Polsce.
 12. Badania przesiewowe; typy; czym powinny się charakteryzować.
 13. Profilaktyka zdrowia; cele.
 14. Narodowy Program Zdrowia; cel strategiczny i cele operacyjne.
 15. Definicja zdrowia wg WHO; determinanty zdrowia.
 16. Zachowania zdrowotne; zachowania sprzyjające i niesprzyjające zdrowiu.
 17. Choroby cywilizacyjne.
 18. Promocja zdrowia i jej składowe elementy.
 19. Co to styl życia i jakie są jego składowe?
 20. Prozdrowotny styl życia.

EGZAMIN LICENCJACKI

 1. Budowa włókna mięśniowego oraz sarkomeru.
 2. Mechanizm skurczu mięśnia.
 3. Rodzaje włókien mięśniowych i ich charakterystyka.
 4. Jednostka motoryczna, jej rodzaje, rekrutacja jednostek motorycznych.
 5. Siła mięśniowa i czynniki warunkujące siłę mięśniową.
 6. Automatyzm serca.
 7. Fazy cyklu pracy serca.
 8. Opisz wymianę gazową na poziomie płuc i tkanek.
 9. Czym jest i od czego zależy wydolność beztlenowa człowieka?
 10. Reakcja organizmu na wysiłek statyczny.
 11. Reakcja organizmu na wysiłek dynamiczny.
 12. Czym jest i od czego zależy wydolność tlenowa człowieka?
 13. Rola hormonów w adaptacji do wysiłku fizycznego.
 14. Rola enzymów w monitorowaniu różnych typów wysiłku fizycznego.
 15. Systemy energetyczne sportowca.
 16. Mechanizm regeneracji mięśni szkieletowych.
 17. Stres oksydacyjny i antyoksydanty.
 18. Czym jest dynamometria, sposoby jej przeprowadzenia.
 19. Czym jest dźwignia i jakie znasz ich rodzaje?
 20. Wymień miary wydolności tlenowej.

Zakład Nauk Morfologicznych, Biologii i Nauk o Zdrowiu

EGZAMIN MAGISTERSKI

 1. Wymień stawy kończyny górnej, omów jeden z nich, wymień ruchy możliwe do wykonania w omawianym stawie, wymień mięśnie które za nie odpowiadają.
 2. Wymień stawy kończyny dolnej, omów jeden z nich, wymień ruchy możliwe do wykonania w omawianym stawie, wymień mięśnie które za nie odpowiadają.
 3. Omów budowę kręgosłupa z uwzględnieniem: połączeń kręgosłupa, ruchów i grup mięśniowych za te ruchy odpowiedzialnych.
 4. Omów drogi wstępujące rdzenia kręgowego.
 5. Omów drogi zstępujące rdzenia kręgowego.
 6. Omów unerwienie kończyny górnej (nerwy rdzeniowe).
 7. Omów unerwienie kończyny dolnej (nerwy rdzeniowe).
 8. Oddychanie wewnątrzkomórkowe etapy i znaczenie.
 9. Rola lizosomów w procesie trawienia wewnątrzkomórkowego.
 10. Na czym polega Crossing over?
 11. Rodzaje tkanki mięśniowej i ich lokalizacje.
 12. Na czym polego hormonalne sprzężenie zwrotne u kobiety?
 13. Co to jest bruzdkowanie?
 14. Choroby genetyczne człowieka.
 15. Omów i uzasadnij dlaczego należy zachęcać uczniów do spożycia I i II śniadania.
 16. Omów piramidę żywieniową.
 17. Jaki wpływ na zdrowie ma spożycie warzyw i owoców przez uczniów? Podaj zalecenia.
 18. Jaki rodzaj tłuszczu jest korzystny dla zdrowia. Odpowiedź uzasadnij.
 19. Omów jakie zasady należy stosować w redukcji masy ciała u dzieci.
 20. Omów jaki rodzaj węglowodanów jest korzystny dla zdrowia. Odpowiedź uzasadnij.

EGZAMIN LICENCJACKI

 1. Omów budowę kończyny górnej uwzględniając: budowę kości, stawów, wymień ruchy możliwe do wykonania w omawianych stawach i grupy mięśniowe, które za nie odpowiadają.
 2. Omów budowę kończyny dolnej uwzględniając: budowę kości, stawów, wymień ruchy możliwe do wykonania w omawianych stawach i grupy mięśniowe, które za nie odpowiadają.
 3. Omów budowę kręgosłupa uwzględniając budowę kręgów, połączenia międzykręgowe, wymień grupy mięśniowe i ruchy za jakie wymienione mięśnie są odpowiedzialne.
 4. Omów budowę funkcjonalną układu nerwowego a także budowę oraz funkcję półkul mózgu uwzględniając obszary odpowiedzialne za czynności ruchowe.
 5. Omów drogi wstępujące rdzenia kręgowego.
 6. Omów drogi zstępujące rdzenia kręgowego zaangażowane w realizację czynności ruchowych.
 7. Omów unerwienie wybranej okolicy ciała: głowy i szyi (nerwy czaszkowe) lub kończyny górnej lub kończyny dolnej lub tułowia (nerwy rdzeniowe).
 8. Na czym polega plazmoliza komórek.
 9. Wymień i omów organella komórkowe posiadające podwójna błonę plazmatyczną.
 10. Znaczenie biologiczne mitozy.
 11. Rodzaje nabłonków i ich lokalizacja w organizmie człowieka.
 12. Komórki krwi - rodzaje i funkcje.
 13. Budowa i funkcja neuronu.
 14. Omówić cykl menstruacyjny kobiety
 15. Omów bierną utratę ciepła.
 16. Omów czynną utratę ciepła.
 17. Omów rolę białka w organizmie człowieka. Podaj źródła białka pełno- i niepełnowartościowego
 18. Omów rolę tłuszczu w organizmie człowieka. Podaj źródła kwasów nasyconych i nienasyconych.
 19. Omów rolę węglowodanów w organizmie człowieka. Podaj źródła węglowodanów prostych i złożonych.
 20. Podaj wskazania i przeciwwskazania do aktywności fizycznej dzieci z nadwagą i otyłością.

Zakład Fizjoterapii

EGZAMIN MAGISTERSKI

 1. Główne zasady pomiaru i zapisu zakresu ruchów w stawach według SFTR.
 2. Skala oraz zasady oceny siły mięśniowej wg. Lovetta.
 3. Techniki PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation).
 4. Badanie podmiotowe i przedmiotowe przed zabiegiem terapii manualnej.
 5. Testy funkcjonalne oceniające statykę miednicy.
 6. Reguła wklęsło-wypukła wg. Kaltenborna.
 7. Wymień osiem potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia człowieka grup ćwiczeń.
 8. Wymień ćwiczenia tułowia.
 9. Zasady rządzące rozwojem motorycznym.
 10. Podaj wzorzec torebkowy kompleksu barkowo-ramiennego i omów / opisz co on oznacza.
 11. Wymień części ciała, które zaliczamy do dermatomu S1 i S2.
 12. Podaj różnicę pomiędzy rwą kulszową pierwotną a wtórną.
 13. Główne założenia postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi.
 14. „Czerwone fagi” w postępowaniu fizjoterapeutycznym mogące wskazywać na chorobę nowotworową pacjenta.
 15. Elementy postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z porażeniem nerwu twarzowego.
 16. Zasady masażu klasycznego.
 17. Wskazania i przeciwskazania do stosowania klasycznego masażu leczniczego.
 18. Pozycje ułożeniowe w masażu, warunki i zasady.
 19. Techniki masażu klasycznego.
 20. Formy masażu leczniczego.

EGZAMIN LICENCJACKI

 1. Proszę podać główne założenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
 2. Proszę podać typowe objawy porażenia nerwu twarzowego. Podaj główne założenia fizjoterapii.
 3. Główne założenia postępowania fizjoterapeutycznego u kobiet po mastektomii.
 4. Proszę opisać rolę fizjoterapeuty w klubie sportowym.
 5. Przeciwskazania do usprawniania fizjoterapeutycznego u pacjenta onkologicznego.
 6. „Czerwone fagi”w postepowaniu fizjoterapeutycznym mogące wskazywać na chorobę nowotworową pacjenta.
 7. Główne zasady pomiaru i zapisu zakresu ruchów w stawach według SFTR.
 8. Skala oraz zasady oceny siły mięśniowej wg. Lovetta.
 9. Główne zasady PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation).
 10. Badanie podmiotowe i przedmiotowe przed zabiegiem terapii manualnej.
 11. Testy funkcjonalne oceniające statykę miednicy.
 12. Reguła wklęsło-wypukła wg. Kaltenborna.
 13. Opisz metodą badania czucia powierzchownego, głębokiego i mieszanego (korowego) w badaniu przedmiotowym pacjenta.
 14. Opisz główne objawy i testy diagnostyczne w przypadku zapalenia kaletki: biodrowo-lędźwiowej, pośladkowej i kulszowo-goleniowej.
 15. Opisz metodę wykonania testu Lovetta na mięsień krawiecki i podgrzebieniowy w skali od 0-5.
 16. Opisz różnicę pomiędzy protruzję tylno-boczną pierwotną a wtórną. Określ różnice w prowadzeniu terapii.
 17. Opisz strategię leczenia skręcenia inwersyjnego stawu skokowego.
 18. Wymień zasady rządzące rozwojem motorycznym człowieka
 19. Wymień osiem kontrowersyjnych grup ćwiczeń, które mogą mieć negatywny wpływ na sprawność i zdrowie człowieka.
 20. Wymień ćwiczenia ramion i obręczy barkowej oraz tułowia.

Zakład Rehabilitacji

EGZAMIN MAGISTERSKI

 1. Rola flory jelitowej w organizmie człowieka. Wymień źródła naturalnych probiotyków.
 2. Zasady aktywności fizycznej i związane z nią środki ostrożności u pacjentów z cukrzycą.
 3. Omów sposoby oceny dystansu marszu u chorego z chromaniem przestankowym.
 4. Omów metodę kinezjologii edukacyjnej i wskaz możliwości jej zastosowania u dzieci z wybranymi dysfunkcjami
 5. Omów metodę programy aktywności Knillow i wskaz możliwości jej zastosowania u dzieci z wybraną niepełnosprawnością
 6. Zaproponuj i omów zasady ogólne aktywności fizycznej osób niewidzących
 7. Opisz wielopłaszczyznowy wpływ zooterapii na rozwój dziecka
 8. Ogólne zasady kinezyterapii stawów w chorobach reumatycznych.
 9. Ręka reumatoidalna – rola fizjoterapeuty w rehabilitacji chorego.
 10. Przedstaw zasady ogólne metody PNF.
 11. Kwalifikacja do modelu rehabilitacji kardiologicznej w drugim etapie – próby wysiłkowe.
 12. Omów rolę taśmy głębokiej przedniej TGP w występowaniu bólów kręgosłupa, na przykładzie mięśnia biodorowo-lędźwiowego i grupy przywodzicieli.
 13. Omów mechanizm powstawania dysfunkcji posturalnej wg Jandy na przykładzie zespołu skrzyżowania górnego i dolnego. 
 14. Przedstaw rolę powięzi w ciele człowieka na przykładzie modelu tensegracyjnego.
 15. Przedstaw rozwój motoryczny zdrowego dziecka w pierwszym półroczu w ujęciu neurorozwojowym.
 16. Przedstaw zagadnienie asymetrii u dzieci w okresie rozwojowym do 12 m życia.
 17. Podaj główne założenia metody NDT Bobath w usprawnianiu dzieci.
 18. Przedstaw postępowanie fizjoterapeutyczne przy braku kontroli tułowia u pacjenta po udarze mózgu.
 19. Przedstaw postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta z rozpoznaniem SM w okresie reemisji.
 20. Podaj kierunki terapii u pacjenta z rozpoznaniem choroby Parkinsona.

EGZAMIN LICENCJACKI

 1. Zaburzenia pozamotoryczne występujące u pacjentów z przepukliną oponowo-rdzeniową.
 2. Rozwój ilościowy i jakościowy występujący w 3 miesiącu życia.
 3. Mózgowe porażenie dziecięce – definicja i czynniki ryzyka.
 4. Przedstaw postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta ze skoliozą idiopatyczną.
 5. Omów aktywność fizyczną w I, II i III trymestrze ciąży.
 6. Omów zasady funkcjonowania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.
 7. Zapobieganie zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych i miednicy:
  - cele fizjoterapii w zapobieganiu zakrzepicy żył,
  - stosowane ćwiczenia metody,
  - różnice w prowadzeniu grup o małym i dużym ryzyku.
 8. Fizjoterapia na oddziałach chirurgicznych:
  - ćwiczenia oddechowe,
  - ćwiczenia efektywnego kaszlu,
  - wspomaganie efektywnego kaszlu (oczyszczanie drzewa oskrzelowego).
 9. Niewydolność serca krążenia:
  - definicja,
  - etiologia (przyczyny sercowe i pozasercowe),
  - objawy,
  - klasyfikacja stopnia niewydolności krążenia wg. NYHA.
  - wybranie modelu rehabilitacji dla chorego w II stopniu niewydolności
 10. Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych
  - definicja,
  - etiologia,
  - objawy,
  - stopień zaburzeń krążenia obwodowego wg. Fontaine’a,
  - „złoty standard” rehabilitacji w MZTKD.
 11. Wskaż możliwości wykorzystania terapii zajęciowej u różnych pacjentów.
 12. Zespół skrzyżowanie górnego – podaj przyczyny występowania, wymień zaangażowane mięśnie, podaj ich przyczepy i funkcję, przedstaw sposób pracy czynnej i biernej oraz zaproponuj autoterapię.
 13. Uszkodzenie/przeciążenie pierścienia rotatorów barku – podaj przyczyny występowania, wymień zaangażowane mięśnie, podaj ich przyczepy i funkcję, przedstaw sposób pracy czynnej i biernej oraz zaproponuj autoterapię.
 14. Zespół bólu okołokrętarzowego – podaj przyczyny występowania, wymień zaangażowane mięśnie przyczepiające się do krętarza większego, podaj ich przyczepy i funkcję, przedstaw sposób pracy czynnej i biernej oraz zaproponuj autoterapię.
 15. Badanie i planowanie procesu fizjoterapii po urazach rdzenia kręgowego
 16. Badanie i ocena pacjenta po udarze mózgu.
 17. Metody neurofizjologiczne stosowane w neurorehabilitacji.
 18. Upadki osób starszych – definicja, przyczyny, zapobieganie, nauka wstawania po upadku.
 19. Wysiłkowe nietrzymanie moczu, pęcherz nadreaktywny, naglące nietrzymanie moczu - definicja, przyczyny, postępowanie fizjoterapeutyczne (trening mięśni dna miednicy, wyciszanie pęcherza, prawidłowe nawyki toaletowe).
 20. Intensywna terapia:
  - zasady postępowania z chorym nieprzytomnym,
  - fizjoterapia u osób nieprzytomnych,
  - utrudnienia dla fizjoterapeuty z chorym na intensywnej terapii.

Zakład Dietetyki

 1. Scharakteryzuj wskaźniki biochemiczne świadczące o stopniu niewydolności nerek i uwzględniając ich nasilenie, określ rodzaj dietoterapii.
 2. Omów rolę śródbłonka w regulacji ciśnienia tętniczego i utrzymania homeostazy, wskaż główne założenia diety hipotensyjnej.
 3. Omów mechanizm regulacji metabolizmu kości i przedstaw zasady terapii żywieniowej w osteoporozie.
 4. Omów żywieniowe podłoże choroby refluksowej żołądkowo-przełykowej GERD oraz zalecenia dietetyczne z uwzględnieniem produktów zalecanych i niezalecanych.
 5. Scharakteryzuj rolę Helicobacter Pylori w rozwoju choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, przedstaw ilościowo-jakościowe zalecenia dietetyczne.
 6. Scharakteryzuj rolę dietoterapii w przewlekłym i ostrym zapaleniu pęcherzyka żółciowego.
 7. Scharakteryzuj parametry biochemiczne świadczące o zagrożeniu ustroju miażdżycą i podaj główne wskazania profilaktyki i leczenia dietetycznego.
 8. Zalecenia dietoterapii w stłuszczeniu wątroby.
 9. Zasady żywienia w kamicy żółciowej.
 10. Postępowanie dietetyczne w dnie moczanowej.
 11. Etapy postępowania w dietoterapii otyłości. Przedstaw przykład diety ubogoenergetycznej w oparciu o podane dane pacjenta.
 12. Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia w dietoterapii chorób cywilizacyjnych (otyłość, miażdżyca, cukrzyca, nowotwory).
 13. Zasady postępowania dietetycznego w cukrzycy typu 2. Przedstaw przykład diety w oparciu o podane dane pacjenta.
 14. Zasady żywienia kobiet w ciąży powikłanej cukrzycą.
 15. Zalety i wady diet z ograniczeniem węglowodanów. Przedstaw przykład diety.
 16. Zalety i wady diety wysokobiałkowej. Przedstaw przykład diety.
 17. Rola diety śródziemnomorskiej w zapobieganiu chorobom dietozależnym.
 18. Podstawowe błędy żywieniowe sprzyjające występowaniu otyłości u dzieci.
 19. Przedstaw kryteria diagnostyczne zaburzeń odżywiania oraz schemat leczenia dietetycznego.
 20. Omów chemoprewencję żywieniową nowotworów na poszczególnych poziomach kancerogenezy.