fbpx

SKŁADANIE PRACY DYPLOMOWEJ

Po pozytywnej weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym należy złożyć w Dziekanacie:

 • 1 egzemplarz pracy dyplomowej drukowany dwustronnie i oprawiony w miękką oprawę z grzbietem zgrzewanym (nie bindowanym),
 • wersję elektroniczną pracy dyplomowej zapisaną na płycie CD-ROM w formacie .PDF. Płyta powinna być wklejona na tylnej okładce pracy i odpowiednio opisana na płycie (imię i nazwisko, numer albumu).

STRONA TYTUŁOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM

W pracy należy umieścić nienumerowaną stronę z tematem pracy w języku angielskim za stroną tytułową w języku polskim.

OŚWIADCZENIA DO PRACY

Na końcu każdego egzemplarza pracy należy dołączyć:

 • Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych;
 • Zgodę na udostępnienie pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych.

Ponadto należy dołączyć wydruk raportu z badania antyplagiatowego (osobno, nieumieszczony w pracy).

Wzory oświadczeń dostępne są ➽ TUTAJ.

FOTOGRAFIE

Dotyczy tylko kierunku Wychowanie fizyczne. Wymagana jest 1 fotografia w wymiarach 4,5 x 6,5 cm.

DOWÓD WPŁATY

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student musi mieć uregulowane wszelkie zaległości finansowe wobec Uczelni. W innym przypadku nie zostanie dopuszczony do obrony.

Z uwagi na zmianę przepisów wysokość odpłatności za dyplom i odpisy wynosi:

 • dla studentów z naborów 2018/19 i wcześniejszych:
  • 60 złotych za wydanie dyplomu ukończenia studiów,
  • 40 złotych za wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (wniosek złożony do 30 dni od dnia egzaminu dyplomowego).
 • dla studentów z naborów 2019/20:
  • bezpłatnie za dyplom wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek studenta odpis dyplomu w języku obcym oraz suplementu do dyplomu w języku angielskim (wniosek złożony do 30 dni od dnia egzaminu dyplomowego),
  • odpłatnie w wysokości 20,00 zł za odpis dyplomu w języku obcym (wniosek złożony po upływie 30 dni od dnia egzaminu dyplomowego),
  • odpłatnie w wysokości 20,00 zł za odpis suplementu w języku angielskim (wniosek złożony po upływie 30 dni od dnia egzaminu dyplomowego).

Opłaty za dyplom należy wnosić na indywidualne konto studenta. Numer konta można sprawdzić, logując się do panelu studenta w Wirtualnym Dziekanacie. Należy pamiętać, że numery kont na każdym kierunku i stopniu studiów są inne. Przy regulowaniu należności w tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię, nr albumu, kierunek i rok studiów oraz opis, czego dotyczy wpłata, np. „opłata za odpis dyplomu w języku angielskim”.

KARTA OBIEGOWA

 • Student dostarcza uzupełnioną kartę obiegową (do pobrania tutaj).

TERMINY SESJI DYPLOMOWEJ w roku akademickim 2020/2021

   Dietetyka Wychowanie fizyczne   Fizjoterapia 
   I stopnia I stopnia  II stopnia  II stopnia 
Termin złożenia pracy dyplomowej 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021
Sesja dyplomowa 05.07.2021 05.07.2021 05.07.2021 05.07.2021
Terminy złożenia pracy dyplomowej
(sesja jesienna)
22.08.2021 22.08.2021 22.08.2021 22.08.2021
Jesienna sesja dyplomowa 16–17.09.2021 16–17.09.2021 16–17.09.2021 16–17.09.2021

ZALECENIA EDYTORSKIE dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

 • Czcionka rodzaj: Times New Roman, Arial, Calibri
 • Rozmiar czcionki: tekst – 12 pkt. , tytuły rozdziałów pogrubione – 14-16 pkt.
 • Odstępy między wierszami – 1,5 wiersza
 • Marginesy: górny – 2,5 cm, dolny – 2,5 cm, lewy – 2,5 cm, prawy – 2,5 cm
 • Tekst pracy wyjustowany
 • Numeracja stron wyrównanie do prawej, w stopce. Tytułowa strona bez numeru.
 • Tabele i ryciny powinny być umieszczone w tekście pracy; tytuł tabeli powinien znajdować się nad tabelą, opis ryciny – pod ryciną
 • Piśmiennictwo powinno zawierać spis książek i publikacji cytowanych w tekście pracy. Układ piśmiennictwa – alfabetyczny lub według pozycji cytowania w tekście pracy.
 • Piśmiennictwo powinno zawierać:
  • w przypadku publikacji w czasopiśmie naukowym – nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł pracy, tytuł czasopisma, rok publikacji, wolumin (numer), pierwszą i ostatnią stronę publikacji;
  • w przypadku książki lub monografii – nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł rozdziału, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania; numer monografii;
  • w przypadku wiarygodnych źródeł internetowych – adres strony, datę korzystania ze źródła (źródła internetowe nie powinny przekraczać 10% piśmiennictwa pracy!), np. www.izz.waw.pl - 11.11.2011 r.

KRYTARIA I ZASADY PRZYGOTOWYWANIA prac dyplomowych

 • Praca dyplomowa powinna być opracowaniem w formie pisemnej o charakterze aplikacyjnym lub poznawczym. Dopuszcza się przygotowanie pracy dyplomowej oryginalnej (w oparciu o materiał empiryczny), przeglądowej (w oparciu o literaturę przedmiotu) lub studium przypadku.
 • Temat pracy jest ustalany przez opiekuna naukowego w porozumieniu ze studentem - studentowi przysługuje prawo wyboru tematu pracy. Przy ustalaniu tematu pracy licencjackiej lub magisterskiej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe studenta, a także plan badań naukowych katedry lub zakładu. Charakter oraz treść pracy dyplomowej muszą być zgodne z kierunkiem studiów.
 • Praca dyplomowa powinna być znormalizowana pod względem edytorskim (patrz wyżej).
 • Za poprawność merytoryczną, redakcyjną, edytorską, językową i stylistyczną pracy, a także za poprawność cytowania i przestrzegania praw autorskich odpowiada student (dyplomant).
 • Zaleca się, aby układ pracy, w której podejmuje się oryginalne badania empiryczne, wyglądał następująco:
  1. Strona tytułowa (wzór w plikach do pobrania).
  2. Spis treści.
  3. Streszczenie pracy – krótkie (do 300 słów) zawierające krótki opis tematyki i zakresu pracy.
  4. Wstęp – przegląd piśmiennictwa z zakresu tematyki pracy.
  5. Cel pracy.
  6. Materiał i metodyka badań.
  7. Wyniki badań.
  8. Dyskusja.
  9. Wnioski.
  10. Piśmiennictwo.
  11. Aneks (w przypadku załączenia dodatkowej dokumentacji z przeprowadzonych badań np. treść ankiety itp.).
 • Zaleca się, aby układ pracy o charakterze przeglądowym, wyglądał następująco:
  1. Strona tytułowa (wzór w plikach do pobrania).
  2. Spis treści.
  3. Streszczenie pracy – krótkie (do 300 słów) zawierające krótki opis tematyki i zakresu pracy.
  4. Rozdziały według własnego opracowania.
  5. Podsumowanie.
  6. Piśmiennictwo.

ZASADY OCENY I WYRÓŻNIANIA prac dyplomowych

KAŻDY STUDENT NA STRONIE TYTUŁOWEJ WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ SWOJEJ SPECJALNOŚCI!

WF II STOPNIA

 1. Specjalność nauczycielska ze specjalizacją instruktorską
 2. Specjalność nauczycielska z trenerem osobistym
 3. Specjalność nauczycielsko-trenerska
 4. Specjalność nauczycielska z menedżerem sportu

WF I STOPNIA

 1. Specjalność nauczycielska ze specjalizacją instruktorską

DIETETYKA I STOPNIA

 1. Specjalność – Dietoprofilaktyka i Dietoterapia