UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Stypendia i Dom Studenta

ZASADY PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH

 1. Student, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej panującą epidemią koronawirusa lub innymi przypadkami losowymi może złożyć wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi.
 2. Wniosek o przyznanie zapomogi należy napisać w formie podania do Komisji Stypendialnej. W podaniu tym opisać należy trudną sytuację materialną i życiową, która sprawiła, że student wnioskuje o pomoc ze strony Uczelni. Motywacja powinna być dość obszerna, wyczerpująca, a nie ogólnikowa.
 3. Do każdego podania muszą być dołączone dokumenty, które pozwolą ustalić Komisji Stypendialne sytuację finansową studenta i jego rodziny (dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta).
 4. Wniosek składany jest drogą mailową na następujący adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Do wniosku obowiązkowo muszą zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających opisywaną sytuację, np. mail od pracodawcy o wstrzymaniu świadczenia pracy lub rozwiązania umowy, oświadczenia wszystkich pełnoletnich cz łonków rodziny o wysokości dochodu, które osiągają. Oświadczenie o wysokości dochodu studenta i/lub pełnoletnich cz łonków jego rodziny stanowi załącznik do podania, który należy pobrać ze strony internetowej i wypełnić. Oświadczenie o dochodach wypełnia zarówno student, ale również pełnoletni członkowie jego rodziny (nie trzeba chodzić do Urzędu Skarbowego i ZUS, które mogą nie wydawać obecnie takich zaświadczeń, bo odziały tych instytucji mogą być zamknięte lub działać w sposób zdalny).
 6. Studenci, którzy pobierają obecnie stypendium socjalne, a sytuacja materialna w ich gospodarstwie domowym zmieniła się drastycznie na niekorzyść z uwagi na ograniczenia w działalności wielu firm i instytucji, spowodowane epidemią koronawirusa mogą również wnioskować o jednorazową zapomogę. Powinni oni dostarczyć wraz z podaniem o zapomogę informację o dochodach z np. ze stycznia i lutego 2020 r. oraz zaświadczenie od pracodawcy, że wstrzymuje wypłatę poborów.
 7. Wnioski o zapomogi mogą składać oczywiście nie tylko ci studenci, których "dotknęła finansowo" pandemia koronawirusa. W takiej sytuacji należy również stosować zasadę, że aby otrzymać zapomogę należy złożyć podanie do Komisji Stypendialnej, w którym student dokładnie i dość obszernie opisze swoją trudną sytuację życiową i spowodowane nią problemy finansowe. Wniosek taki musi być także poparty zaświadczeniami (oświadczeniami) o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta oraz samego studenta także!!!, kserokopiami dokumentów, zaświadczeniami o braku dochodu i powodami takiej sytuacji (dokumentacja podobna lub taka sama jak w przypadkach opisanych powyżej).

Druki:

KOMUNIKAT

Studenci w roku akademickim 2019/2020 korzystać mogą z różnych form pomocy materialnej, która obejmuje:

 • stypendia socjalne
 • stypendium socjalne zwiększone
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendia rektora dla najlepszych studentów*
 • stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
 • zapomogi
  * za wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Zasady korzystania ze stypendiów określa regulamin.

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

DOM STUDENTA

Kwaterowianie

KWATEROWANIE W DOMU STUDENTA

26 i 27.09.2019 r. w godz. 8:00 – 13:30
29.09.2019 r. w godz. 14:00 – 21:30

Osoby, które nie mieszkały w ubiegłym roku w DS muszą dostarczyć 1 zdjęcie legitymacyjne.

Pytania proszę kierować pod nr tel. (95) 72 79 114.

Informacje ogólne

Termin składania wniosków o miejsce w akademiku na rok akademicki 2019/20:

 • dla obecnych studentów: I termin 21 czerwca 2019 r.
 • dla nowoprzyjętych studentów: I termin 12 sierpnia 2019 r. 

Opłaty za pokoje w Domu Studenckim w roku akademickim 2019/2020:

 • pokój 3 osobowy - 295,00 zł
 • pokój 2 osobowy - 307,24 zł
 • pokój 1 osobowy - 322,45 zł

* opłata może ulec zmianie w następnym roku akademickim

STYPENDIUM SOCJALNE

Informacja ogólne

Dochód pozwalający otrzymać stypendium socjalne to 1051 zł brutto miesięcznie na osobę w rodzinie. 

Termin składania wniosków przez studentów ubiegających się o pomoc materialną w formie stypendium socjalnego upływa dnia: do 31 października 2019 r. (o stypendium można się ubiegać w dowolnym terminie)

Wnioski o stypendium socjalne należy składać u pani mgr Bogusławy Adamskiej w pok. 110 (Budynek Główny), tel. 95 7279 144.

Kryteria przyznania

Podstawą ubiegania się o wyżej wymienione świadczenia są:

 • wniosek złożony na formularzach Uczelni (dostępne w zakładce Wniosek)
 • dokumenty pozwalające określić sytuację materialną studenta
 • zaświadczenia dodatkowe (o uczącym się rodzeństwie, akty urodzenia, zgonu itp.)

Stosownymi dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną studenta i doktoranta są zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym czyli 2018 oraz zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne przez:

a. studenta lub doktoranta
b. małżonka studenta lub doktoranta, a także będące na utrzymaniu studenta lub doktoranta albo jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
c. rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta, doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
d. Osób wymienionych w punkcie c oraz ich dochodów można nie uwzględniać gdy:

1. student lub doktorant nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jeden z następujących warunków:
- ukończył 26 rok życia,
- pozostaje w związku małżeńskim,
- ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w Art. 179 ust. 4 pkt 2 UPSW
2. Student, doktorant, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:
- posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, czyli 2017
- posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
- jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż  930,35 zł/m-c, obowiązującego w roku bazowym 2017 oraz w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium (674,- +135,- =809,- x 1,15 = 930,35 zł)
- nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami.

Zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego należy składać niezależnie od faktu, czy osiągnięto dochody, czy też nie.

Wniosek

Wszystkie druki wniosków należy najpierw zapisać na dysku swojego komputera a następnie poddać edycji celem poprawnego sformatowania tekstu.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej PDF
Wniosek o zwiększenie stypendium socjalnego PDF
Oświadczenie PDF
Deklaracja numeru konta bankowego PDF
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu PDF

Załączniki

Wymagane dokumenty:

 1. Zaświadczenia z US wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta (rodzice i uczące się rodzeństwo) oraz studenta o dochodach za 2018 rok. Prosicie Państwo zaświadczenia do celu świadczeń rodzinnych.
 2. Zaświadczenie z ZUS (lub KRUS) o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta (rodzice i uczące się rodzeństwo) oraz studenta za 2018 rok.
 3. W przypadku braku dochodu któregoś z członków rodziny studenta – oświadczenie osoby, która nie osiągnęła dochodu treści: „Świadomy/-a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że w roku 2018 nie osiągnąłem/-ęłam dochodu i nie odprowadzała składek na ubezpieczenie zdrowotne.”
 4. W przypadku działalności gospodarczej, rozliczanej w formie ryczałtu lub karty podatkowejnależy dostarczyć zaświadczenie z US o rocznym przychodzie w roku 2018 z działalności opłacanej na podstawie zryczałtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej oraz o wysokości stawki opłacanego podatku/ karty podatkowej.
 5. Jeżeli w trakcie roku nastąpiła utrata dochodu przez członka rodziny studenta lub studenta i w momencie składania wniosku nie uzyskuje on już wykazanego w US dochodu, należy dostarczyć kserokopię PIT-11 tej osoby za rok 2018, oraz umowy na podstawie której był zatrudniany albo poświadczenie utraty pracy, w celu odliczenia tych dochodów od dochodów rodziny. Student składa również wniosek do Komisji Stypendialnej o utratę w/w dochodów.
 6. Jeżeli po utracie dochodu nastąpiło uzyskanie nowego dochodu (z nowego miejsca pracy), to należy dostarczyć dokument z nowego miejsca pracy o wysokości dochodów netto z pierwszego w pełni przepracowanego miesiąca.
 7. Rodzice prowadzący gospodarstwo rolne – zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa w ha przeliczeniowych oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za cały 2018 rok (W przypadku braku innych dochodów niż z gospodarstwa rolnego, osoba prowadząca gospodarstwo rolne pisze oświadczenie o braku innych dochodów poza dochodami z gospodarstwa rolnego). Dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego i dochody pozarolnicze sumuje się.
 8. Zaświadczenia z innych instytucji wypłacających świadczenia niepodlegające opodatkowaniu (alimenty, zasiłki chorobowe, diety, ekwiwalenty, ryczałty itp.). Zaświadczenie należy pobrać  na stronie internetowej: DOS AWF/Studenci/Sprawy socjalne/stypendium socjalne (Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych podatkiem dochodowym).
 9. Dochody z pracy świadczonej za granicą przez członka rodziny (w walucie kraju, w którym pracuje) przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 10. Studenci z rodzin rozbitych - kserokopia sentencji wyroku o rozwodzie lub separacji oraz dokument stwierdzający wysokość przyznanych alimentów (prawomocny wyrok z klauzulą wykonalności, przekazy pocztowe, przelewy pieniężne z ostatniego roku kalendarzowego). W przypadku braku alimentów - oświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji świadczenia lub wykazane dochody obojga rodziców.
 11. Zaświadczenie ze szkoły (Podstawowej, Liceum, Technikum, Szkół Zawodowych, Uczelni Wyższych) potwierdzające pobieranie nauki przez rodzeństwo.  W przypadku rodzeństwa w wieku przedszkolnym - kserokopia aktu urodzenia.
 12. Sieroty i półsieroty - kserokopia aktu zgonu rodzica /-ów.
 13. Wychowankowie Domów Dziecka lub rodzin zastępczych – zaświadczenia z US i ZUS za 2018 r.. Jeżeli student nadal przebywa w rodzinie zastępczej mimo, iż ukończył już 18 lat – sentencja wyroku Sądu w tej sprawie. Wtedy do dochodu rodziny studenta wlicza się także opiekunów prawnych (rodzice zastępczy).

Na utrzymaniu rodziców pozostaje rodzeństwo niepełnoletnie, rodzeństwo pobierające naukę do 26 roku życia, a jeśli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja ogólne

Termin składania wniosków przez studentów ubiegających się o pomoc materialną w formie stypendium socjalnego upływa dnia: do 31 października 2019 r.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać u pani mgr Bogusławy Adamskiej w pok. 110 (Budynek Główny), tel. 95 7279 144.

Wniosek

Wszystkie druki wniosków należy najpierw zapisać na dysku swojego komputera a następnie poddać edycji celem poprawnego sformatowania tekstu.

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych PDF
Oświadczenie PDF
Deklaracja numeru konta bankowego PDF

Załączniki

Wymagane dokumenty:

 1. aktualne zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności,
 2. krótki, napisany przez siebie opis tego, w jaki sposób niepełnosprawność ta utrudnia studiowanie.

STYPENDIUM REKTORA dla najlepszych studentów

Informacje ogólne

Termin składania wniosków do 18 października 2019 r. do godz. 12.00

Formularz należy pobrać, wypełnić komputerowo, wydrukować dwustronnie, podpisać własnoręcznie i dostarczyć osobiście.

Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy składać u pani mgr Agnieszki Basty w pok. 107 (Budynek Główny).

Kryteria przyznania

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz studenci Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki naukowe lub sportowe albo artystyczne mogą ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora.

Stypendium Rektora może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen (minimum 4,0) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zaliczył rok studiów (semestr zimowy i letni) w terminie określonym w regulaminie studiów.

Wniosek

Wszystkie druki wniosków należy najpierw zapisać na dysku swojego komputera a następnie poddać edycji celem poprawnego sformatowania tekstu.

Wniosek o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięcia PDF
Oświadczenie PDF
Deklaracja numeru konta bankowego PDF

Załączniki

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

 1. Potwierdzające osiągnięcia naukowe studenta. Zalicza się tu: wysoką średnią ocen za poprzedni rok akademicki oraz szczególną aktywność naukową, udokumentowaną czynnym uczestnictwem w Konferencjach naukowych, a także członkostwo i działalność w Kołach Naukowych, potwierdzone przez Opiekuna naukowego odpowiedniego Koła Naukowego.
 2. Potwierdzające osiągnięcia artystyczne studenta (odpowiednie zaświadczenia od organizatorów imprez o wysokiej randze artystycznej, zgodne z tabelką punktacji zał. nr 1).
 3. Potwierdzenie osiągnięć sportowych, które zawarte są w załączniku numer 1 do Regulaminu Świadczeń dla Studentów i Doktorantów AWF w Poznaniu z dnia 28.08.2019 r.
 4. Potwierdzające odbycie  min. 30 godzin wolontariatu na rzecz AWF Poznań/ ZWKF Gorzów.
 5. Druk Oświadczenia – do pobrania w zakładce Wniosek.

STYPENDIUM MINISTRA za wybitne osiągnięcia dla studentów

Informacje ogólne

Osobą podpisującą wnioski jest JM Rektor, w związku z czym ustala się termin składania wniosków do 4 października 2019 r. do godz. 12.00 .

Wnioski o stupendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów należy składać u pani mgr Agnieszki Basty w pok. 107 (Budynek Główny).

INFORMACJA dotycząca postępowania w zakresie ubiegania się o Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020 dla studentów I i II stopnia studiów oraz jednolitych studiów magisterskich w AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

Kryteria przyznania

Na podstawie art. 359 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Stypendium przyznaje minister na wniosek rektora i jest ono przyznawane na rok akademicki.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania tego stypendium w roku akademickim 2019/2020 reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. 2019 r., poz. 658).

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie studiów od dnia:

 • rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, 
 • rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 • 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

– do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
 3. znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;
 4. autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
 5. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

 1. autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;
 2. autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu;
 3. znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 4. znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 5. autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym;
 6. autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu albo w przestrzeni publicznej;
 7. indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

 1. sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej:

a) szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
b) ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
c) szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
d) trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
e) pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
f) miejsca, o którym mowa w lit. b-e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;

 1. rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:

a) uniwersjadzie,
b) akademickich mistrzostwach świata,
c) akademickich mistrzostwach Europy,
d) Europejskich Igrzyskach Studentów.

Wniosek

Wniosek o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięcia DOCX
Oświadczenie PDF
Oświadczenie - ochrona danych osobowych DOCX
Oświadczenie w sprawie zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową DOCX
Wzory oświadczeń o współautorstwie publikacji DOCX
Wykaz Polskich Związków Sportowych PDF
Generator opisów osiągnięć do wniosku o Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia XLSM
Przykładowy, wypełniony wniosek o Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia PDF