ZAKRES CZYNNOŚCI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁECENIA

 • ocena poprawności powierzania nauczycielom akademickim zajęć dydaktycznych zgodnie z ich kwalifikacjami naukowymi i zawodowymi;
 • opiniowanie projektów nowych i analiza realizowanych programów kształcenia w aspekcie ich zgodności ze strategią rozwoju Uczelni oraz kierunkowymi i obszarowymi efektami kształcenia;
 • sprawdzanie dokumentacji procesu kształcenia i analiza sposobu weryfikacji osiąganych przez studentów założonych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
 • analiza wyników ankiet studenckich na wszystkich poziomach kształcenia, dotyczących oceny jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • ocena organizacji i warunków kształcenia studentów na Wydziale, w tym rozkładu zajęć dydaktycznych oraz jakości infrastruktury dydaktycznej;
 • zasięganie opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej oraz zasadności i poprawności przygotowania nowych programów kształcenia;
 • przedstawianie dziekanowi propozycji działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia na wydziale oraz monitorowanie ich wdrażania;
 • przygotowanie corocznie w postaci raportów dla rady wydziału sprawozdania z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w poprzednim roku akademickim.

ZAKRES CZYNNOŚCI PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. JAKOŚCI KSZTAŁECENIA

 • przewodniczenie Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia;
 • merytoryczny nadzór nad wnioskami o utworzenie nowych kierunków studiów, przy współpracy z prodziekanem ds. dydaktyki;
 • przygotowanie i aktualizacja Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia;
 • nadzór nad realizacją uczelnianych i wydziałowych wytycznych dotyczących zapewnienia jakości kształcenia;
 • opracowywanie, w porozumieniu z dziekanem, harmonogramu realizacji zadań związanych z oceną i poprawą jakości kształcenia, w tym ramowego planu hospitacji i ankietyzacji na dany rok akademicki;
 • nadzór nad przebiegiem ankietyzacji i hospitacji na Wydziale.

ZAKRES CZYNNOŚCI WYDZIAŁOWYCH KOMISJI PROGRAMOWYCH

 • korygowanie planów oraz ramowych programów nauczania, w oparciu o wytyczne Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia, uwzględniając wytyczne KRK i standardów kształcenia określonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, przy współpracy z samorządem studenckim i interesariuszami zewnętrznymi Wydziału;
 • właściwy dobór i sekwencja przedmiotów, form zajęć dydaktycznych i ich wzajemnych proporcji, w tym proponowanie niezbędnej ilości zajęć wymaganych do osiągnięcia założonych efektów kształcenia;
 • okresowe kontrole szczegółowych programów przedmiotów, realizowanych w ramach kierunku, pod kątem eliminowania powtarzających się treści;
 • kontrola kompletnośćci i poprawności sporządzenia kart przedmiotów;
 • zasięganie opinii interesariuszy zewnętrznych w sprawie zakładanych i osiąganych efektów kształcenia pod kątem ich zgodności z potrzebami rynku pracy;
 • przedstawianie dziekanowi propozycji zajęć, które mogą być realizowane w formie e-learningu w wymiarze nie mniejszym niż 10% i nie większym niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programie kształcenia;
 • sporządzanie matrycy kierunkowych efektów kształcenia.

ZAKRES CZYNNOŚCI DZIEKANA WYDZIAŁU (w zakresie kontroli jakości kształcenia)

 • opracowywanie strategii rozwoju wydziału zgodnej ze strategią rozwoju Uczelni;
 • nadzór nad przebiegiem rekrutacji na studia; 
 • dbanie o prawidłową realizację programów zajęć dydaktycznych i ustalanie szczegółowego planu zajęć;
 • ustalanie minimum kadrowego dla poszczególnych kierunków studiów;
 • powoływanie i nadzór nad komisjami opracowującymi wnioski o utworzenie nowych kierunków studiów;
 • wdrażanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na wydziale;
 • nadzór nad jego funkcjonowaniem oraz dokonywanie corocznych przeglądów systemu zarządzania jakością kształcenia;
 • zatwierdzanie Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia;
 • powoływanie i nadzór nad Wydziałową Komisją ds. Oceny Jakości Kształcenia.

ZAKRES CZYNNOŚCI ZESPOŁU DS. OCENY BAZY DYDAKTYCZNEJ

 • analiza warunków kształcenia studentów na Wydziale pod kątem: 
  • wielkości i stanu sal dydaktycznych;
  • wyposażenia sal wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych;
  • możliwości przystosowania innych pomieszczeń na potrzeby dydaktyki;
  • zasobności księgozbioru oraz dostępu studentów do Internetu, a także biblioteki, czytelni i komputerowych baz danych;
  • dostosowania obiektów dydaktycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych.