UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Ocena jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych

 ⮘ Poprzednie  Następne ⮚

2016/2017

Ocena jakości prowadzenia zajęć w 2017 roku nie przebiegła w zgodzie z procedurą WSZJK. Każda z wymienionych czynności powinna bowiem zostać przeprowadzona w formie elektronicznej:

  • dla nauczycieli akademickich – podczas okresowej oceny pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych,
  • dla studentów – z chwilą zdawania karty obiegowej i rozliczania się z Biblioteką,
  • dla słuchaczy – po zakończeniu nauki na studiach podyplomowych.

Opinia nauczycieli na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych

Ankiety dla nauczycieli akademickich i słuchaczy studiów podyplomowych zostały przeprowadzone w sposób tradycyjny z powodów zarówno proceduralnych (nie wskazano osoby odpowiedzialnej za przesłanie linków do ankiet) jak i technicznych (nie opracowano na czas elektronicznych kwestionariuszy ocen). Przede wszystkim nie zdołano przeprowadzić ankietyzacji wśród studentów ostatnich roczników studiów. WKOJK podjęła starania w celu umożliwienia wypełniania ankiet elektronicznych w trakcie rozliczania się studentów z Biblioteką.

Opinię na temat jakości prowadzenia zajęć wyraziło 25 nauczycieli akademickich. Ankieta została przeprowadzona na spotkaniu z JM Rektorem w dniu 27.10.2017 r. Ocenie poddano m.in. warunki prowadzenia zajęć (wyposażenie sal), dostępność i stan pomocy dydaktycznych, obsługę administracyjną, organizację prowadzenia zajęć (plan, liczebność grup), zawartość strony internetowej oraz możliwości rozwoju zawodowego.

ocena jakosci nauczyciel

Rys. 1. Ocena poszczególnych aspektów jakości prowadzenia zajęć (nauczyciele)

Wyniki ankiet wskazują na pozytywną ocenę przez nauczycieli jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych. Najwyżej ocenione zostały zakres realizacji przez nauczyciela treści objętych programem studiów oraz zawartość strony internetowej, zaś najniżej organizacja prowadzenia zajęć (plan, liczebność grup). Nauczyciele wskazywali, że liczebność studentów w grupach często utrudnia sprawne prowadzenie zajęć. Pozostałe uwagi wpisane w komentarzach dotyczyły wyposażenia sal klinicznych.

Opinia słuchaczy studiów podyplomowych na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych

W związku z zakończeniem w 2017 roku kształcenia na studiach podyplomowych Wychowanie fizyczne z Gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, 6 z 9 absolwentów tego kierunku anonimowo oceniło kolejno organizację studiów podyplomowych, stopień zadowolenia i przydatności pozyskanej wiedzy i umiejętności oraz jakość prowadzenia poszczególnych zajęć.

ocena jakosci podyplomowe

Rys. 2. Ocena poszczególnych aspektów jakości prowadzenia zajęć (słuchacze)

Absolwenci studiów podyplomowych zgodnie stwierdzili, że studia spełniły ich oczekiwania w zakresie pozyskanej wiedzy i umiejętności (poza jedną osobą, która nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie). Ponadto przyznali, że ich zdaniem zdobyte wiedza i umiejętności przyczynią się do podniesienia ich konkurencyjności na rynku pracy oraz, że zarekomendowaliby oceniane studia podyplomowe innym osobom. Zapytani o zagadnienia i przedmioty, które okazały się najbardziej przydatne wymienili technikę i metodykę prowadzenia ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych, w tym zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury oraz organizację i bezpieczeństwo zajęć gimnastycznych wraz z traumatologią i pierwszą pomocą przedmedyczną. Zdaniem czterech słuchaczy program studiów podyplomowych powinien zostać poszerzony o więcej zajęć praktycznych. Z punktu widzenia przydatności poznanych treści, uczestnicy studiów za zbędną uznali anatomię funkcjonalną, która w ich ocenie była zbyt szczegółowa, a także jednostkowo – komunikację interpersonalną i metodykę – teorię wychowania fizycznego.

Ocena poszczególnych modułów została przedstawiona w tab. 1.

Tab. 1. Zestawienie średnich ocen z poszczególnych modułów na studiach podyplomowych.

Lp. Nazwa przedmiotu / modułu Poziom merytoryczny zajęć Sposób prowadzenia zajęć Stosowane metody prezentacji treści Przydatność materiałów Umiejętności zdobyte podczas zajęć Ogólna ocena przedmiotu
1. Anatomia funkcjonalna 4,60 4,25 4,00 3,75 3,00 3,75
2. Fizjologia wysiłku fizycznego 4,80 4,50 4,50 4,75 4,50 4,75
3. Traumatologia i pierwsza pomoc 5,00 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00
4. Metodyka – Teoria wychowania fizycznego 4,25 3,67 3,67 3,67 3,67 4,67
5. GKK w systemie szkolnej KF 4,50 4,33 4,33 4,33 4,67 4,33
6. Wskazania i przeciwwskazania do kierowania na GKK 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
7. Organizacja i bezpieczeństwo zajęć z GKK 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
8. Zaburzenia i defekty w statyce i funkcji ciała 4,75 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
9. Teoria i metodyka kinezyterapii 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
10. Teoria i metodyka ĆKK 4,80 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
11. Technika i metodyka prowadzenia ĆKK 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
12. Dydaktyka GKK 5,00 4,50 4,50 4,75 4,50 4,50
13. Sposoby diagnozowania stanu zdrowia 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
14. Metody terapeutyczne 4,80 4,25 4,25 4,75 4,75 4,75
15. Postawa ciała osób niepełnosprawnych 4,75 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67
16. Elementy ĆK w lekcji WF specjalnego 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
17. Zabiegi fizykalne wspomagające ĆK 4,67 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
18. Rola rekreacji w korekcji wad postawy 4,60 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
19. Komunikacja interpersonalna 4,67 4,50 4,50 3,50 4,00 4,00
20. Przygotowanie do egzaminu 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
21. Praktyka zawodowa 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
  ŚREDNIA 4,82 4,65 4,65 4,64 4,62 4,65

Najlepiej ocenione przez słuchaczy przedmioty / moduły na studiach podyplomowych na kierunku Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną to: wskazania i przeciwwskazania do kierowania na gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną, organizacja i bezpieczeństwo zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, teoria i metodyka kinezyterapii, technika i metodyka prowadzenia ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych, sposoby diagnozowania stanu zdrowia, elementy ćwiczeń korekcyjnych w lekcji wychowania fizycznego specjalnego oraz przygotowanie do egzaminu i praktyka zawodowa. Z kolei najsłabszą notę otrzymały: metodyka – teoria wychowania fizycznego (3,76) i anatomia funkcjonalna (3,89).

Biorąc pod uwagę dane zamieszczone w tab. 1., ankietowani najwyżej ocenili poziom merytoryczny zajęć, zaś najsłabiej – umiejętności zdobyte podczas zajęć. Wyniki pokrywają się zatem z sugestią, aby wzbogacić program studiów i położyć większy nacisk na naukę umiejętności praktycznych.

Jak wynika z metryczki, zamieszczonej w końcowej części kwestionariusza, wiek respondentów zawiera się w przedziale od 25 do 35 lat. Wszyscy ankietowani zatrudnieni są w sektorze publicznym jako nauczyciele (trzech z nich jako nauczyciele wychowania przedszkolnego). Informacje na temat studiów podyplomowych pozyskali od pracodawcy lub ze strony internetowej wydziału.

Wyniki zebranych ankiet wskazują na pozytywną ocenę jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych. Nie ma zatem konieczności podjęcia działań naprawczych będących w kompetencji Wydziału 

2015/2016

Opinia nauczycieli na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych

Podobnie do roku poprzedniego w roku akademickim 2015/2016 opinię na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych wyrazili tylko trzej nauczyciele akademiccy. Wobec powyższego wyniki ankiet nie są ponownie miarodajne, gdyż liczba oceniających nauczycieli nie stanowiła co najmniej 30% ogólnej liczby prowadzących. Działania naprawcze w tej sprawie zostały zaproponowane w minionym roku akademickim.

Opinia studentów na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych

W roku akademickim 2015/2016 przeprowadzono ankietyzację studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród studentów wskazują na pozytywną ocenę jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych (warunki studiowania, program zajęć, oferta uczelniana i zawartość strony internetowej). Nie ma zatem konieczności podjęcia działań naprawczych będących w kompetencji Wydziału.

Opinia słuchaczy studiów podyplomowych na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych

W roku akademickim 2015/2016 nie zostały poddane ocenie studia podyplomowe. Pierwsze ankiety będzie można przeprowadzić w styczniu 2017 r. po zakończeniu studiów podyplomowych z Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

2014/2015

Opinia nauczycieli na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych

W roku akademickim 2014/2015 opinię na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych wyrazili tylko dwaj nauczyciele akademiccy. Wobec powyższego wyniki ankiet nie są miarodajne, gdyż liczba oceniających nauczycieli nie stanowiła co najmniej 30% ogólnej liczby prowadzących. Brak przeprowadzenia ankiet mógł być spowodowany niedostosowaniem procedur do specyfiki wydziału, na którym nie funkcjonuje – odpowiedzialny za ich przeprowadzanie – Ośrodek Obliczeniowy. Należałoby, poprzez nawiązanie współpracy z ww. jednostką, upoważnić do powyższego zadania jednego z pracowników ZWKF.

Opinia studentów na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych

W roku akademickim 2014/2015 przeprowadzono ankietyzację studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród studentów wskazują na pozytywną ocenę jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych (warunki studiowania, program zajęć, oferta uczelniana i zawartość strony internetowej). Nie ma zatem konieczności podjęcia działań naprawczych będących w kompetencji Wydziału.

Opinia słuchaczy studiów podyplomowych na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych

W roku akademickim 2014/2015 nie zostały poddane ocenie studia podyplomowe. Pierwsze ankiety będzie można przeprowadzić w styczniu 2017 r. po zakończeniu studiów podyplomowych z Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.