fbpx

Monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia w Uczelni odbywa się w obszarach opisanych poniższymi procedurami:

 1. Opis Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
 2. Procedura oceny kadry dydaktycznej:
  1. Ocena nauczyciela przez studentów
  2. Protokół hospitacji zajęć ddyaktycznych
  3. Arkusz oceny pracownika dydaktycznego
  4. Arkusz dorobku naukowego i dydaktycznego
 3. Procedura monitorowania osiąganych efektów kształcenia:
  1. Protokół zaliczenia i egzaminu
  2. Program naprawczy
 4. Procedura oceny jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych:
  1. Opinia nauczycieli na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych
  2. Opinia studentów na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych
  3. Ocena studiów podyplomowych
 5. Procedura monitorowania losów zawodowych absolwentów:
  1. Elektroniczna ankieta badania losów absolwentów
 6. Procedura badania zgodności programu studiow:
  1. Elektroniczna ankieta dla pracodawcow
 7. Procedura weryfikacji prac dyplomowych Systemem Antyplagiatowym
  1. Regulamin Antyplagiatowy
  2. Oświadczenie dotyczące praw autorskich

Procedury uczelniane obowiązujące do czasu wprowadzenia nowych regulacji:

 1. Procedura dyplomowania:
  1. Podanie o zmianę promotora pracy dyplomowej
  2. Wykaz studentów przyjętych na proseminarium dyplomowe w Katedrze/Zakładzie
  3. Wykaz studentów przyjętych na seminarium magisterskie w Katedrze/Zakładzie
  4. Zalecenia edytorskie dotyczące przygotowania pracy dyplomowej
  5. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
  6. Wzór oświadczenia potwierdzającego samodzielne wykonanie pracy dyplomowej
  7. Wzór oświadczenia na udostępnienie pracy dyplomowej
  8. Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej
  9. Wzór recenzji
 2. Procedura potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów:
  1. Wzór wniosku
  2. Wykaz certyfikatów językowych
  3. Wzór decyzji

Wewnętrzne procedury i formularze służące podnoszeniu jakości kształcenia na Wydziale obejmują również: