UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Rekrutacja 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne na studia I stopnia będzie przeprowadzone na kierunkach:

Postępowanie rekrutacyjne na studia jednolite magisterskie (5-letnie) prowadzone będzie na kierunku:

 

Krok
po kroku

Wymagane kroki w procesie związanym z przyjęciem na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

 1. Zarejestruj się w Systemie IRK - [link]
 2. Dokonaj opłaty za postępowanie rekrutacyjne i zachowaj potwierdzenie przelewu
 3. Po otrzymaniu wyników matury wprowadź je poprawnie do Systemu IRK
 4. Dostarcz w formie elektronicznej zaświadczenie o klasie sportowej - jeżeli ją posiadasz (kierunki: Wychowanie Fizyczne)
 5. Sprawdź wynik rekrutacji w Systemie IRK w wyznaczonym terminie
 6. Złóż wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie

Studia na pierwszym stopniu prowadzone będą w roku akademickim 2020/2021 tylko w trybie stacjonarnym.

Terminy

TERMINY rekrutacji na studia jednolite magisterskie

 • rejestracja elektroniczna –  od 4 maja do .2020 r.
 • składanie dokumentów –  .2020 r. w godz. 8.00-15.00
 • udostępnienie list rankingowych – .2020 r. o godz. 12.00

MIEJSCE składania dokumetów

Punkt Rekrutacyjny (Budynek Główny)
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej
ul. Estkowskiego 13
66-400 Gorzów Wielkopolski

Zasady
rekrutacji

Konkurs świadectw - wyniki z egzaminu maturalnego części pisemnej z:

 • języka polskiego - podstawa lub rozszerzenie
 • języka obcego - podstawa lub rozszerzenie
 • oraz jednego z przedmiotów dodatkowych wskazanego przez kandydata: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka – rozszerzenie (przedmiot dodatkowy nie jest wymagany)

Na kierunek Wychowanie Fizyczne pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które posiadają klasy sportowe w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) z uwzględnieniem hierarchii klas.

 • klasa mistrzowska – 50pkt
 • I klasa sportowa – 30 pkt
 • II klasa sportowa – 10 pkt


O miejscu na liście rankingowej decyduje łączna liczba punktów z wymienionych kryteriów.

Policz
punkty

 „Nowa matura”
Przyznanie punktów za oceny z egzaminu maturalnego: na poziomie podstawowym – z przelicznikiem razy 1 (1%=1 pkt); na poziomie rozszerzonym – razy 1,5.
 
„Stara matura”
Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości „starej matury” – stosuje się zasady przeliczania ocen na punkty według Tabeli 1. Limit miejsc na studia dla tych kandydatów określony będzie proporcjonalnie w stosunku do ogólnej liczby kandydatów.

Tabela 1

4-stopniowa skala ocen 6-stopniowa skala ocena
Ocena Punkty Ocena Punkty
5 100 6 100
4 75 5 75
3 50 4 60
  3 45
2 30

„Matura międzynarodowa”
Z języka obcego kandydat uzyskuje maksymalną liczbę punktów – 150.

 Tabela 2

Matura międzynarodowa - punkty Nowa matura - punkty
7 100
6 85
5 70
4 55
3 40
2 30
1 15

„Matura dwujęzyczna”
Przyznanie punktów za  przedmiot brany pod uwagę na danym kierunku zdawany w języku obcym na egzaminie maturalnym – razy 1,5 .

Dokumenty

 1. Podanie (karta ewidencyjna z konta rejestracyjnego kandydata) podpisane przez kandydata (można pobrać na miejscu, przy składaniu dokumentów).
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości - oryginał do wglądu.
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia – wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy); skierowanie do pobrania TUTAJ.
 4. Dowód osobisty - do wglądu.
 5. Kserokopia orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny pracy (dotyczy tylko kierunku Dietetyka).
 6. Dwa zdjęcia (zgodne z wymaganiami przy wydawaniu dowodów osobistych).
 7. Kserokopia opłaty rekrutacyjnej.
 8. Kandydaci z zagranicznym świadectwem dojrzałości powinni dołączyć Apostille. Jeżeli na świadectwie maturalnym nie ma informacji o tym, że wymieniony dokument uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, na wybrany przez siebie kierunek, to prosimy o dostarczenie potwierdzenia o ww. uprawnieniach, przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie zostało wydane świadectwo.
  Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci:

 • na kierunek Wychowanie Fizyczne  posiadający klasę mistrzowską międzynarodową, mistrzowską lub I klasę sportową, zobligowani są do dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez Polski Związek Sportowy. Kandydaci z II klasą sportową zobowiązani są dostarczyć zaświadczenia wystawione przez Wojewódzki Związek Sportowy. Zaświadczenie musi być podpisane przez prezesa lub wiceprezesa związku lub sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (za jakie osiągnięcia), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz do kiedy jest ważna.
 • zakwalifikowani na kierunek Dietetyka zobowiązani są dostarczyć do 01 października: kserokopię wyników badań wydanych przez sanepid oraz kserokopię orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny pracy.
 • na wszystkie kierunki, będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez odpowiednie Komitety Organizacyjne Olimpiad Przedmiotowych.

Badania
lekarskie

Badanie lekarskie można wykonać u dowolnego lekarza, uprawnionego do badań profilaktycznych (lekarz medycyny pracy).

Jednocześnie informujemy, że bezpłatne badania wykonać można w Wojewódzkim Ośrodku Medycny Pracy, przy ul. Fabrycznej 71 w Gorzowie Wielkopolskim w godzinach od 8:00 do 13:00.

Kandydaci na kierunek Wychowanie fizyczne powinni stawić się na czczo do godziny 10:00.

Badania będą wykonywane bezpłatnie wyłącznie kandydatom zgłaszającym się ze skierowaniem z Uczelni.

Opłaty

Po wybraniu kierunku w Systemie IRK, kandydat otrzyma informację zwrotną o wysokości opłaty, nr konta oraz tytuł przelewu.

Prosimy o dokładne wpisanie wymaganego tytułu przelewu, ponieważ tylko tak możemy zidentyfikować kandydata w Systemie do zaksięgowania opłaty. System rejestracyjny nie jest połączony z systemem bankowym, opłaty są księgowane z opóźnieniem, po otrzymaniu wyciągów z kwestury Uczelni.

Bez zaksięgowanej opłaty kandydat nie może brać udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w całości w przypadkach:

 • nieuruchomienia kierunku studiów;  
 • nieważnej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) z powodu braku wskazania przez kandydata kierunku;
 • podwójnego wniesienia opłaty za ten sam kierunek realizowany na określonym poziomie i formie studiów;
 • umotywowanej nieobecności kandydata na egzaminie wstępnym, jeżeli wynik egzaminu jest podstawowym kryterium kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • wniesienia opłaty po terminie powodującym nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wydziałową komisję rekrutacyjną;
 • wykrycia przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przez lekarza medycyny pracy.

Zwrot opłaty następuje na pisemną prośbę kandydata (wzór) wysłaną tradycyjną pocztą z własnoręcznym podpisem kandydata, na konto wskazane przez kandydata.

Prośby o zwrot opłaty należy składać w terminie do 30 listopada roku kalendarzowego, w którym rozpoczął się rok akademicki, na który kandydat dokonał rejestracji w systemie IRK.

Niepełnosprawni kandydaci na studia oraz wychowankowie domów dziecka są zwolnieni
z opłaty za postępowanie rekrutacyjne po wcześniejszym poinformowaniu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.