UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Rekrutacja 2019/20 - Cudzoziemcy

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Uczelni na zasadach określonych w art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz w rozporządzeniu MNiSW z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. 2018 poz. 1125).

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywac studia na podstawie:

 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Uczelnię, na zasadach określonych w tych umowach;
 • decyzji ministra;
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 • decyzji administracyjnej rektora

Cudzoziemcy mogą podejmować studia w języku polskim jeżeli:

 • ukończą kurs przygotowawczy do podjecia kształcenia w jezyku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MNiSW, lub
 • posiadają cetryfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość jezyka polskiego co najmniej na poziomie biegłosci jezykowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
 • ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajecia były prowadzone w języku polskim

W Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu studia dla obcokrajowców są prowadzone tylko w języku polskim.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie kandydata ze zdjęciem - wydrukowane z konta rejestracyjnego kandydata i podpisane;
 • kserokopia świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, oryginał do wglądu (kandydaci na studia pierwszego stopnia);
 • apostille lub legalizacja dla świadectwa dojrzałości wydanego poza granicami Polski;
 • w przypadku studiów drugiego stopnia – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem do dyplomu zalegalizowane lub opatrzone apostille, oryginały do wglądu;
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski, sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B1:
  a) wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub,
  b) ukończony kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MNiSW lub,
  c) ukończona szkoła ponadpodstawowa za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Druk skierowania na badania można pobrać w Uczelni;
 • w przypadku kandydatów kierowanych na studia decyzją ministra – imienne skierowanie wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub inną jednostkę wyznaczoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  osoby zakwalifikowane na kierunki dietetyka i fizjoterapia są zobowiązane dostarczyć:
  a) kserokopię wpisu do książeczki sanitarno-epidemiologicznej,
  b) kserokopię wyników badań wydanych przez sanepid;
 • osoby zakwalifikowane na kierunek fizjoterapia oraz dietetyka zobowiązane są dostarczyć kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza z datami dawek;
 • kserokopię polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego  lub kserokopię potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię umowy z NFZ o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym – oryginał do wglądu;
 • dokumenty winny być składane w Biurze Obsługi Rekrutacji.

TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysiegłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości (wykaz tłumaczy przysięgłych w województwie wielkopolskim znajduje się TUTAJ).

Tłumaczenie może również zostać sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich podstawowym kryterium  przyjęć jest ranking ocen z egzaminów maturalnych części pisemnej z przedmiotów:

   • język ojczysty
   • język obcy
   • matematyka
   • jeden przedmiot do wyboru
Kryteria uzupełniające
Kandydaci posiadający klasę sportową lub klasę mistrzowską w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne.

• klasa mistrzowska – 50pkt
• I klasa sportowa – 30 pkt
• II klasa sportowa – 10 pkt

 

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Na wszystkich kierunkach studiów drugiego stopnia podstawowym kryterium przyjęć jest ranking na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Decyzję administracyjną o przyjęciu cudzoziemca na studia wydaje Rektor.