Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Uczelni na zasadach określonych w art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz w rozporządzeniu MNiSW z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. 2018 poz. 1125).

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywac studia na podstawie:

 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Uczelnię, na zasadach określonych w tych umowach;
 • decyzji ministra;
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 • decyzji administracyjnej rektora

Cudzoziemcy mogą podejmować studia w języku polskim jeżeli:

 • ukończą kurs przygotowawczy do podjecia kształcenia w jezyku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MNiSW, lub
 • posiadają cetryfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość jezyka polskiego co najmniej na poziomie biegłosci jezykowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
 • ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajecia były prowadzone w języku polskim

W Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu studia dla obcokrajowców są prowadzone tylko w języku polskim.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie kandydata ze zdjęciem - wydrukowane z konta rejestracyjnego kandydata i podpisane;
 • kserokopia świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, oryginał do wglądu (kandydaci na studia pierwszego stopnia);
 • apostille lub legalizacja dla świadectwa dojrzałości wydanego poza granicami Polski;
 • w przypadku studiów drugiego stopnia – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem do dyplomu zalegalizowane lub opatrzone apostille, oryginały do wglądu;
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski, sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B1:
  a) wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub,
  b) ukończony kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MNiSW lub,
  c) ukończona szkoła ponadpodstawowa za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Druk skierowania na badania można pobrać w Uczelni;
 • w przypadku kandydatów kierowanych na studia decyzją ministra – imienne skierowanie wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub inną jednostkę wyznaczoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  osoby zakwalifikowane na kierunki dietetyka i fizjoterapia są zobowiązane dostarczyć:
  a) kserokopię wpisu do książeczki sanitarno-epidemiologicznej,
  b) kserokopię wyników badań wydanych przez sanepid;
 • osoby zakwalifikowane na kierunek fizjoterapia oraz dietetyka zobowiązane są dostarczyć kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza z datami dawek;
 • kserokopię polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego  lub kserokopię potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię umowy z NFZ o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym – oryginał do wglądu;
 • dokumenty winny być składane w Biurze Obsługi Rekrutacji.

TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysiegłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości (wykaz tłumaczy przysięgłych w województwie wielkopolskim znajduje się TUTAJ).

Tłumaczenie może również zostać sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich podstawowym kryterium  przyjęć jest ranking ocen z egzaminów maturalnych części pisemnej z przedmiotów:

   • język ojczysty
   • język obcy
   • matematyka
   • jeden przedmiot do wyboru
Kryteria uzupełniające
Kandydaci posiadający klasę sportową lub klasę mistrzowską w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne.

• klasa mistrzowska – 50pkt
• I klasa sportowa – 30 pkt
• II klasa sportowa – 10 pkt

 

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Na wszystkich kierunkach studiów drugiego stopnia podstawowym kryterium przyjęć jest ranking na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Decyzję administracyjną o przyjęciu cudzoziemca na studia wydaje Rektor.