UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Kurs instruktora sportu AWF w piłce wodnej

IFORMACJE OGÓLNE

Instruktor Sportu Akademii Wychowania Fizycznego jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo-treningowej w sporcie szkolnym oraz do działalności pomocniczej pod nadzorem trenera sportu w pozostałych obszarach sportu wyczynowego.

UPRAWNIENIA

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma legitymację instruktora sportu AWF w piłce wodnej.

Istnieją dwie możliwości uzyskania uprawnień instruktora sportu AWF w piłce wodnej:

▶ Bez licencji

KOSZT

 • część ogólna (60 godzin) - 500 zł,
 • część specjalistyczna (90 godzin) - 1.200 (+ zajęcia na basenie)

WYMAGANIA

Kandydaci na tytuł Instruktora Sportu AWF powinni:

 • być pełnoletni,
 • mieć co najmniej średnie wykształcenie,
 • przedstawić, pisemne oświadczenie o niekaralności;

PROGRAM KURSU

 • Kurs obejmuje 180 godzin zajęć programowych. Program kursu jest realizowany przez trenera sportu, składa się z bloków: zawiera 60 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin dyscypliny kierunkowej oraz 30 godzin praktyki instruktorskiej w klubie sportowym.
 • Część ogólna (teoretyczna) Kursu jest wspólna programowo dla każdej specjalizacji sportowej.
 • Kursanci, którzy ukończyli studia na Akademii na kierunku Sport lub Wychowanie Fizyczne obejmujące w ich programie specjalizację instruktora Sportu lub posiadający tytuł instruktora Sportu jak również ci którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części Ogólnej Kursu (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z części Ogólnej Kursu.
 • Program obejmuje takie przedmioty jak: m.in. teoria sportu, aspekty medyczne treningu, fizjologię wysiłku, anatomię, biomechanikę, biochemię, psychologię sportu i pedagogikę.

▶ Z uzyskaniem stopnia licencjonowanego instruktora sportu w piłce wodnej

KOSZT

 • część ogólna (100 godzin) – 700-800 zł,
 • część specjalistyczna (150 godzin) – 1.700-1.900 (+ zajęcia na basenie)
 • licencja - 65 zł

WYMAGANIA

Instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:

 1. "ukończyła 18 lat;
 2. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 3. posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.40))". 

W celu uzyskania licencji Polskiego Związku Pływackiego instruktor sportu musi wypełnić warunki w punktach 1, 2, 4 powyżej cytowanej ustawy oraz jest zobowiązany do uzyskania efektów kształcenia zgodnych z nowym systemem szkolenia kadr na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji wymienionych w pkt. 3. ustawy.

PROGRAM KURSU

 1. Przedmioty podstawowe i kierunkowe – 100 godzin. Z obowiązku ukończenia części ogólnej są zwolnione osoby posiadające dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku wychowanie fizyczne lub na kierunku sport.
 2. Zajęcia specjalistyczne – 150 godzin, w tym 60 godzin teoretycznych, 90 godzin praktycznych (w tym uczestnictwo w szkoleniu wybranych grup pływackich - praktyki - 20 godzin). Zajęcia specjalistyczne mogą prowadzić osoby posiadające co najmniej tytuł trenera klasy pierwszej w pływaniu.

CELE KURSU

Celem kursu jest przygotowanie instruktora do samodzielnego prowadzenia zajęć nauczania i doskonalenia pływania - dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez nauczania i doskonalenia pływania, podstawowych zagadnień treningu sportowego, rekreacyjnego, PZP, pracy z grupami sportowymi, pływania rekreacyjnego oraz pływania osób niepełnosprawnych.

WYMAGANE DOKUMENTY (wzory do pobrania tutaj)

 1. Kwestionariusz na kursy trenerskie i instruktorskie;
 2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 3. Zaświadczenie lekarskie;
 4. Jedno zdjęcie legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm);
 5. Oświadczenie o niekaralności;
 6. Oświadczenie o znajomości ustaw;
 7. Oświadczenie o odpłatnosci kursy;
 8. Dokumentacja praktyki instruktorskiej w klubie sportowym (nie dotyczy studentów i absolwentów AWF).

 

Partner Kursu

KS Alfa Gorzów