USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących
wykonywanie niektórych zawodów
 
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
oraz zakresu jej stosowania
 
Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 

REGULAMINY

Regulamin studiów podyplomowych i kursów  PDF