UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Sesja dyplomowa

Do dnia złożenia pracy dyplomowej student składa w Dziekanacie

 • 3 egzemplarze pracy dyplomowej w wersji papierowej, po pozytywnej weryfikacji w programie antyplagiatowym
  • 2 egzemplarze jednostronnie drukowane, w twardej oprawie – dla promotora i·recenzenta (oddawany dyplomantowi po egzaminie dyplomowym).
  • 1 egzemplarz drukowany dwustronnie i oprawiony w miękką oprawę z grzbietem zgrzewanym (nie bindowanym) wraz z wersją elektroniczną pracy dyplomowej zapisaną na płycie CD-ROM w formacie .doc, .docx, .odt oraz dodatkowo w formacie .pdf (czyli dwa osobne pliki). Płyta powinna być umieszczona w foliowej koszulce samoprzylepnej i odpowiednio opisana (imię i nazwisko, numer albumu, tytuł pracy).
 • Umieszczone na końcu każdego egzemplarza (wzory do pobrania tutaj):
  • Oświadczenie autora pracy dyplomowej, że praca została napisana samodzielnie.
  • Oświadczenie autora pracy dyplomowej dotyczące praw autorskich i danych osobowych.
  • Oświadczenie autora pracy dyplomowej, na udostępnienie pracy dyplomowej.
  • Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony.
 • 4 fotografie (do dyplomu i odpisów) w wymiarach 4,5 x 6,5 cm. Studenci II stopnia specjalności nauczycielsko-trenerskiej – dodatkowo 1 fotografię do dyplomu trenera II klasy.
 • Dowód wpłaty w wysokości 60,- zł, wniesionej na indywidualne konto studenta. Numer konta można sprawdzić, logując się do panelu studenta w Wirtualnym Dziekanacie. Należy pamiętać, że numery kont na każdym kierunku i stopniu studiów są inne. Przy regulowaniu należności prosimy w tytule wpłaty podać nazwisko i imię, nr albumu, kierunek i rok studiów oraz umieścić dopisek – "opłata za dyplom".
 • Studenci specjalności instruktorskich - dodatkowo 1 lub 2 fotografie formatu legitymacyjnego o wym. 3,5 cm x 4,5 cm do legitymacji instruktorskiej.

Do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej student składa w dziekanacie

 • Indeks wraz z kartą egzaminacyjną, z wszystkimi wpisami wymaganymi do zaliczenia roku.
 • Zaległe potwierdzenia wpłat za powtarzania przedmiotów / semestrów.
 • Kartę obiegową.

TERMINY SESJI DYPLOMOWEJ w roku akademickim 2017/2018

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
Termin złożenia pracy dyplomowej Fizjoterapia I stopnia
29.05.2018 -
Fizjoterapia II stopnia 28.05.2018 -
WF I stopnia 28.05.2018 -
WF II stopnia 29.05.2018 -
Ostateczny termin złożenia indeksów Fizjoterapia I stopnia
27.06.2018 -
WF I stopnia 25.06.2018 -
Sesja dyplomowa Fizjoterapia I stopnia
29.06.2018 -
Fizjoterapia II stopnia 28.06.2018 -
WF I stopnia 28.06.2018 -
WF II stopnia 29.06.2018 -
Jesienna sesja dyplomowa 13-14.09.2018 -

ZALECENIA EDYTORSKIE dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

 • Czcionka rodzaj: Times New Roman, Arial, Calibri
 • Rozmiar czcionki: tekst – 12 pkt. , tytuły rozdziałów pogrubione – 14-16 pkt.
 • Odstępy między wierszami – 1,5 wiersza
 • Marginesy: górny - 2,5 cm, dolny - 2,5 cm, lewy - 2,5 cm, prawy - 2,5 cm
 • Tekst pracy wyjustowany
 • Numeracja stron wyrównanie do prawej, w stopce. Tytułowa strona bez numeru.
 • Tabele i ryciny powinny być umieszczone w tekście pracy; tytuł tabeli powinien znajdować się nad tabelą, opis ryciny – pod ryciną
 • Piśmiennictwo powinno zawierać spis książek i publikacji cytowanych w tekście pracy. Układ piśmiennictwa – alfabetyczny lub według pozycji cytowania w tekście pracy.
 • Piśmiennictwo powinno zawierać:
  • w przypadku publikacji w czasopiśmie naukowym – nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł pracy, tytuł czasopisma, rok publikacji, wolumin (numer), pierwszą i ostatnią stronę publikacji;
  • w przypadku książki lub monografii – nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł rozdziału, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania; numer monografii;
  • w przypadku wiarygodnych źródeł internetowych – adres strony, datę korzystania ze źródła (źródła internetowe nie powinny przekraczać 10% piśmiennictwa pracy!), np. www.izz.waw.pl - 11.11.2011 r.

KRYTARIA I ZASADY PRZYGOTOWYWANIA prac dyplomowych

  • Praca dyplomowa powinna być opracowaniem w formie pisemnej o charakterze aplikacyjnym lub poznawczym. Dopuszcza się przygotowanie pracy dyplomowej oryginalnej (w oparciu o materiał empiryczny), przeglądowej (w oparciu o literaturę przedmiotu) lub studium przypadku.
  • Temat pracy jest ustalany przez opiekuna naukowego w porozumieniu ze studentem - studentowi przysługuje prawo wyboru tematu pracy. Przy ustalaniu tematu pracy licencjackiej lub magisterskiej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe studenta, a także plan badań naukowych katedry lub zakładu. Charakter oraz treść pracy dyplomowej muszą być zgodne z kierunkiem studiów.
  • Praca dyplomowa powinna być znormalizowana pod względem edytorskim (patrz wyżej).
  • Za poprawność merytoryczną, redakcyjną, edytorską, językową i stylistyczną pracy, a także za poprawność cytowania i przestrzegania praw autorskich odpowiada student (dyplomant).
  • Zaleca się, aby układ pracy, w której podejmuje się oryginalne badania empiryczne, wyglądał następująco:
   1. Strona tytułowa (wzór w plikach do pobrania);
   2. Spis treści;
   3. Streszczenie pracy - krótkie (do 300 słów) zawierające krótki opis tematyki i zakresu pracy;
   4. Wstęp – przegląd piśmiennictwa z zakresu tematyki pracy;
   5. Cel pracy;
   6. Materiał i metodyka badań;
   7. Wyniki badań;
   8. Dyskusja;
   9. Wnioski;
   10. Piśmiennictwo;
   11. Aneks (w przypadku załączenia dodatkowej dokumentacji z przeprowadzonych badań np. treść ankiety itp.).
  • Zaleca się, aby układ pracy o charakterze przeglądowym, wyglądał następująco:
   1. Strona tytułowa (wzór w plikach do pobrania);
   2. Spis treści;
   3. Streszczenie pracy - krótkie (do 300 słów) zawierające krótki opis tematyki i zakresu pracy;
   4. Rozdziały według własnego opracowania;
   5. Podsumowanie;
   6. Piśmiennictwo.

ZASADY OCENY I WYRÓŻNIANIA prac dyplomowych

Uwagi

KAŻDY STUDENT NA STRONIE TYTUŁOWEJ WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ SWOJEJ SPECJALNOŚCI!

WF II STOPNIA

 1. Specjalność nauczycielsko-trenerska
 2. Specjalność nauczycielska z modułem WF w grupach dyspozycyjnych
 3. Specjalność nauczycielska z modułem instruktorskim z edukacją zdrowotną
 4. Specjalność nauczycielska z modułem trener personalny

WF I STOPNIA

 1. Specjalność nauczycielska z modułem instruktorskim
 2. Specjalność nauczycielska z modułem WF w grupach dyspozycyjnych