UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Struktura

ZAKRES CZYNNOŚCI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁECENIA

 • ocena poprawności powierzania nauczycielom akademickim zajęć dydaktycznych zgodnie z ich kwalifikacjami naukowymi i zawodowymi;
 • opiniowanie projektów nowych i analiza realizowanych programów kształcenia w aspekcie ich zgodności ze strategią rozwoju Uczelni oraz kierunkowymi i obszarowymi efektami kształcenia;
 • sprawdzanie dokumentacji procesu kształcenia i analiza sposobu weryfikacji osiąganych przez studentów założonych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
 • analiza wyników ankiet studenckich na wszystkich poziomach kształcenia, dotyczących oceny jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • ocena organizacji i warunków kształcenia studentów na Wydziale, w tym rozkładu zajęć dydaktycznych oraz jakości infrastruktury dydaktycznej;
 • zasięganie opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej oraz zasadności i poprawności przygotowania nowych programów kształcenia;
 • przedstawianie dziekanowi propozycji działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia na wydziale oraz monitorowanie ich wdrażania;
 • przygotowanie corocznie w postaci raportów dla rady wydziału sprawozdania z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w poprzednim roku akademickim.

ZAKRES CZYNNOŚCI PEŁNOMOCNIKA DZIEKANA DS. JAKOŚCI KSZTAŁECENIA

 • przewodniczenie Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia;
 • merytoryczny nadzór nad wnioskami o utworzenie nowych kierunków studiów, przy współpracy z prodziekanem ds. dydaktyki;
 • przygotowanie i aktualizacja Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia;
 • nadzór nad realizacją uczelnianych i wydziałowych wytycznych dotyczących zapewnienia jakości kształcenia;
 • opracowywanie, w porozumieniu z dziekanem, harmonogramu realizacji zadań związanych z oceną i poprawą jakości kształcenia, w tym ramowego planu hospitacji i ankietyzacji na dany rok akademicki;
 • nadzór nad przebiegiem ankietyzacji i hospitacji na Wydziale.

ZAKRES CZYNNOŚCI WYDZIAŁOWYCH KOMISJI PROGRAMOWYCH

 • korygowanie planów oraz ramowych programów nauczania, w oparciu o wytyczne Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia, uwzględniając wytyczne KRK i standardów kształcenia określonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, przy współpracy z samorządem studenckim i interesariuszami zewnętrznymi Wydziału;
 • właściwy dobór i sekwencja przedmiotów, form zajęć dydaktycznych i ich wzajemnych proporcji, w tym proponowanie niezbędnej ilości zajęć wymaganych do osiągnięcia założonych efektów kształcenia;
 • okresowe kontrole szczegółowych programów przedmiotów, realizowanych w ramach kierunku, pod kątem eliminowania powtarzających się treści;
 • kontrola kompletnośćci i poprawności sporządzenia kart przedmiotów;
 • zasięganie opinii interesariuszy zewnętrznych w sprawie zakładanych i osiąganych efektów kształcenia pod kątem ich zgodności z potrzebami rynku pracy;
 • przedstawianie dziekanowi propozycji zajęć, które mogą być realizowane w formie e-learningu w wymiarze nie mniejszym niż 10% i nie większym niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programie kształcenia;
 • sporządzanie matrycy kierunkowych efektów kształcenia.

ZAKRES CZYNNOŚCI DZIEKANA WYDZIAŁU (w zakresie kontroli jakości kształcenia)

 • opracowywanie strategii rozwoju wydziału zgodnej ze strategią rozwoju Uczelni;
 • nadzór nad przebiegiem rekrutacji na studia; 
 • dbanie o prawidłową realizację programów zajęć dydaktycznych i ustalanie szczegółowego planu zajęć;
 • ustalanie minimum kadrowego dla poszczególnych kierunków studiów;
 • powoływanie i nadzór nad komisjami opracowującymi wnioski o utworzenie nowych kierunków studiów;
 • wdrażanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na wydziale;
 • nadzór nad jego funkcjonowaniem oraz dokonywanie corocznych przeglądów systemu zarządzania jakością kształcenia;
 • zatwierdzanie Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia;
 • powoływanie i nadzór nad Wydziałową Komisją ds. Oceny Jakości Kształcenia.

ZAKRES CZYNNOŚCI ZESPOŁU DS. OCENY BAZY DYDAKTYCZNEJ

 • analiza warunków kształcenia studentów na Wydziale pod kątem: 
  • wielkości i stanu sal dydaktycznych;
  • wyposażenia sal wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych;
  • możliwości przystosowania innych pomieszczeń na potrzeby dydaktyki;
  • zasobności księgozbioru oraz dostępu studentów do Internetu, a także biblioteki, czytelni i komputerowych baz danych;
  • dostosowania obiektów dydaktycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych.