UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Ocena kadry dydaktycznej

 ⮘ Poprzednie  Następne ⮚

2016/2017

W 2017 roku nie przeprowadzano oceny okresowej pracowników naukowych i dydaktycznych w Uczelni. Dokonano jedynie badania ankietowego studentów dotyczącego oceny wypełniania przez nauczycieli akademickich obowiązków dydaktycznych. Ankietę w formie papierowej – po zakończeniu semestru zimowego – przeprowadził koordynator ds. ankietyzacji, powołany przez Dziekana na wniosek WKOJK.

Badaniu poddano 49 nauczycieli akademickich na 53 zatrudnionych w ZWKF (94% ocenionych). Nieocenieni nauczyciele nie prowadzili zajęć w semestrze zimowym. Łączna liczba ankiet wypełnionych przez studentów wyniosła 1938.

ocena nauczycieli

Rys. 1. Średnie oceny poszczególnych aspektów pracy nauczycieli akademickich

Studenci najwyżej ocenili kulturę osobistą nauczycieli oraz warunki formalne prowadzenia zajęć, takie jak punktualność oraz zapoznanie studentów z kartą przedmiotów i omówienie zasad zaliczenia zajęć. Najniżej zaś oceniono umiejętność zainteresowania studentów tematyką zajęć oraz sposób postępowania nauczyciela, który według studentów nie zawsze sprzyja opanowaniu wiedzy i umiejętności.

rozklad ocen nauczycieli

Rys. 2. Rozkład średnich ocen nauczycieli akademickich

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali średnią ocenę powyżej 4,0 wyniosła 35. Naj-wyższy indywidualny wynik ankiety stanowi 4,98, zaś najniższy – 2,52.

Najwyższą średnią ocenę otrzymali następujący nauczyciele akademiccy:

 1. mgr Artur Hołodniuk – 4,98
 2. dr Mariola Radzińska – 4,98
 3. dr Maciej Kochański – 4,97
 4. mgr Dorota Pilecka – 4,97
 5. dr Tomasz Jędrzejczak – 4,96

Nazwiska wyżej wymienionych nauczycieli wraz z uzyskaną średnią zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału.

W rozbiciu na jednostki organizacyjne Wydziału najwyższą średnią ocenę uzyskali pracownicy Zakładu Teorii i Metodyki Kultury Fizycznej (na podstawie 153 ankiet), zaś najniższą Pracowni Informatyki i Statystyki (69 ankiet) oraz Zakładu Nauk Humanistycz-nych i Społecznych (102 ankiety).

Tab. 1. Zestawienie średnich ocen nauczycieli w poszczególnych zakładach

Lp. Jednostka organizacyjna Średnia ocen Liczba ankiet
1. Zakład Teorii i Metodyki KF 4,76 153
2. Zakład Gier Sportowych 4,75 185
3. Zakład Historii i Organizacji 4,70 117
4. Zakład Fizjoterapii 4,68 234
5. Zakład Nauk Fizjologicznych 4,60 216
6. Zakład Dietetyki 4,50 108
7. Zakład Sportów Indywidualnych 4,50 343
8. Zakład Rehabilitacji 4,48 230
9. Zakład Nauk Morfologicznych, Biologii i Nauk o Zdrowiu 4,46 181
10. Zakład Nauk Humanistycznych i Społecznych 4,41 102
11. Pracownia Informatyki i Statystyki 4,35 69
  ŚREDNIA WYDZIAŁU 4,57 1938

Średnią ocenę powyżej średniej Wydziału (4,57) uzyskali także pracownicy Zakładu Gier Sportowych, Zakładu Historii i Organizacji Kultury Fizycznej, Zakładu Fizjoterapii oraz Zakładu Nauk Fizjologicznych.

porownanie srednich ocen w zakladach

Rys. 3. Porównanie średnich ocen nauczycieli w poszczególnych zakładach i pracowniach

Studenci zgłosili 48 komentarzy dotyczących 22 nauczycieli akademickich.

Komentarze pozytywne stanowiły 40% wszystkich wypowiedzi studentów. W swoich wypowiedziach respondenci podkreślali cechy najwyżej ocenianych nauczycieli akademickich, ich przygotowanie merytoryczne oraz formę prowadzenia zajęć. 

Komentarze negatywne stanowiły 60% wszystkich wypowiedzi studentów (szczegółowe dane u przewodniczącej Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia). W uwagach krytycznych studenci najczęściej wskazywali na:

 • niskie kompetencje merytoryczne niektórych osób prowadzących zajęcia,
 • nieprawidłowa tematyka zajęć lub niedostateczne umiejętności dydaktyczne nauczycieli akademickich,
 • niepunktualność lub nieobecność nauczycieli na zajęciach,
 • ocenianie studentów według niejasnych, niesprawiedliwych kryteriów i zasad,
 • niską kulturę osobistą.

Uwagi studentów, zamieszczone w poszczególnych ankietach zostały przekazane nauczycielom wraz w wynikiem.

Wnioski i uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia badania:

 1. Ocena nauczycieli akademickich nie objęła wykładowców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Liczba wspomnianych osób wyniosła 36, co stanowiło 42% ogólnej liczby prowadzących zajęcia w semestrze zimowym 2016/17.
 2. Część nauczycieli została oceniona na podstawie bardzo małej liczby kwestionariuszy. Należy uściślić minimalną liczbę ankiet w celu zapewnia odpowiedniej wiarygodności przeprowadzonego badania.
 3. Należy dołożyć starań, aby w przyszłym roku akademickim ankietę przeprowadzić w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnych kont studenckich w systemie Wirtualny Dziekanat. Znacząco zmniejszy to koszty ankietyzacji i liczbę jednostek zaangażowanych w realizację procedury. Ponadto system umożliwi ocenę wykładowców zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej.
 4. Wśród uwag studentów dominują komentarze negatywne. Najwięcej z nich dotyczy nieprawidłowej tematyki zajęć. Podczas weryfikacji treści kart przedmiotów sporządzonych przez ocenionych nauczycieli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.
 5. Wynik całościowy ankiety (4,57) można uznać za bardzo dobry.

Wyniki badań ankietowych zostały zaprezentowane grupowo w formie uśrednionej na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 20 czerwca 2017 r.

Proponowane działania naprawcze:

 1. Rozszerzenie badania jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych na nauczycieli zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych oraz przeprowadzanie ankietyzacji z wykorzystaniem systemu Wirtualnej Uczelni,
 2. Częstsze hospitacje zajęć dydaktycznych.

2015/2016

Zgodnie z procedurą z początkiem 2016 r. przeprowadzano ankietyzację dotyczącą opinii studentów na temat wypełniania obowiązków dydaktycznych przez – podlegających okresowej ocenie – pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału. W roku akademickim 2015/2016 ocenie poddano 21 wykładowców dwóch kierunków studiów: Wychowanie fizyczne i Fizjoterapia.

Przy ocenie działalności dydaktycznej nauczyciela bierze się pod uwagę m.in. sposób prowadzenia zajęć, wiedzę i umiejętności, punktualność, kulturę osobistą, przeprowadzenie egzaminów i zaliczeń zgodnie z zasadami rozliczenia przedmiotu.

Tab 1. Zestawienie wyników protokołów końcowych ankietyzacji dotyczącej opinii studentów na temat wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego

Oceniany nauczyciel Ocena  
Nauczyciel 1. 4,72
Nauczyciel 2. 4,75
Nauczyciel 3. 4,01
Nauczyciel 4. 4,53
Nauczyciel 5. 4,77
Nauczyciel 6. 4,89
Nauczyciel 7. 4,61
Nauczyciel 8. 4,87
Nauczyciel 9. 4,83
Nauczyciel 10. 4,78
Nauczyciel 11. 4,73
Nauczyciel 12. 4,72
Nauczyciel 13. 4,82
Nauczyciel 14. 4,89
Nauczyciel 15. 2,83
Nauczyciel 16. 4,86
Nauczyciel 17. 4,53
Nauczyciel 18. 4,91
Nauczyciel 19. 4,35
Nauczyciel 20. 4,21
ŚREDNIA 4,58

W ramach procedury oceny nauczycieli akademickich z początkiem 2016 r. przeprowadzano hospitacje zajęć dydaktycznych. Ogółem odbyły się one na 17 wykładach i ćwiczeniach, w tym 3 na kierunku Fizjoterapia, 14 na kierunku Wychowanie fizyczne i 1 na studiach podyplomowych.

Lp. Nazwa przedmiotu Ocena
1. Przedmiot do wyboru: Łyżwiarstwo 25
2. Teoria sportu 25
3. Psychologia 23
4. Antropologia 25
5. Zabiegi fizykalne wspomagające ćwiczenia korekcyjne 25
6. Fizjoterapia w geriatrii 25
7. Zaopatrzenie ortopedyczne 25
8. Teoria i metodyka piłki siatkowej 25
9. Teoria i praktyka dyscypliny: LA 25
10. Metodyka wychowania fizycznego 25
11. Pedagogika 23
12. Dyscyplina kierunkowa: Piłka nożna 25
13. Socjologia 23
14. Teoria i metodyka pływania 25
15. Statystyka 25
16. Teoria wychowania fizycznego 25
17. Gry i zabawy ruchowe 25
18. Teoria i praktyka dyscypliny: Tenis 25
ŚREDNIA 24,7

Zgodnie z protokołem hospitacji zajęć ocenie (w skali 0–5) podlegają następujące kryteria: przygotowanie prowadzącego, zgodność tematu z programem, umiejętność przekazywania treści studentom, aktywizacja studentów oraz wykorzystanie pomocy dydaktycznej. W celu uzyskania oceny pozytywnej należy uzyskać co najmniej 16 punktów.

Hospitacji zajęć dokonywali kierownicy zakładów lub katedr. Zajęcia, pod względem metodycznym i merytorycznym, oceniono jako przeprowadzone właściwie. Kompetencje i przygotowanie nauczycieli akademickich nie budziły żadnych wątpliwości. Wszystkie prowadzone w tym czasie hospitacje zakończyły się z wynikiem pozytywnym. W związku z powyższym rekomenduje się utrzymanie dotychczasowego poziomu merytorycznego zajęć dydaktycznych przy jednoczesnym dążeniu do wyeliminowania drobnych uchybień oraz ciągłym systematycznym doskonaleniu treści poszczególnych przedmiotów.

Wszystkie osoby hospitowane zostały zapoznane z raportami z hospitacji oraz przyjęły do wiadomości wnioski i zalecenia pohospitacyjne.

2014/2015

Zgodnie z procedurą z początkiem 2015 r. przeprowadzano ankietyzację dotyczącą opinii studentów na temat wypełniania obowiązków dydaktycznych przez – podlegających okresowej ocenie – pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału. W roku akademickim 2014/2015 ocenie poddano 11 wykładowców dwóch kierunków studiów: Wychowanie fizyczneFizjoterapia.

Przy ocenie działalności dydaktycznej nauczyciela bierze się pod uwagę m.in. sposób prowadzenia zajęć, wiedzę i umiejętności, punktualność, kulturę osobistą, przeprowadzenie egzaminów i zaliczeń zgodnie z zasadami rozliczenia przedmiotu.

Tab 1. Zestawienie wyników protokołów końcowych ankietyzacji dotyczącej opinii studentów na temat wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego

Oceniany nauczyciel Ocena  
Nauczyciel 1. 4,72
Nauczyciel 2. 4,71
Nauczyciel 3. 4,80
Nauczyciel 4. 4,62
Nauczyciel 5. 4,52
Nauczyciel 6. 4,91
Nauczyciel 7. 3,52
Nauczyciel 8. 4,85
Nauczyciel 9. 4,97
Nauczyciel 10. 4,27
Nauczyciel 11. 4,06
ŚREDNIA 4,54

W ramach procedury oceny nauczycieli akademickich z początkiem 2015 r. przeprowadzano hospitacje zajęć dydaktycznych. Ogółem odbyły się one na 11 wykładach i ćwiczeniach, w tym 5 na kierunku Fizjoterapia i 6 na kierunku Wychowanie fizyczne

Lp. Nazwa przedmiotu Ocena
1. Biochemia sportu 25
2. Biologia 25
3. Biomechanika 25
4. Gry i zabawy ruchowe 22
5. Kinezjologia 25
6. Kinezyterapia 25
7. Kinezyterapia 25
8. Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu 25
9. Psychologia 23
10. Specjalność instruktorska – piłka siatkowa 25
11. Teoria i metodyka koszykówki 25
ŚREDNIA 24,5

Zgodnie z protokołem hospitacji zajęć ocenie (w skali 0–5) podlegają następujące kryteria: przygotowanie prowadzącego, zgodność tematu z programem, umiejętność przekazywania treści studentom, aktywizacja studentów oraz wykorzystanie pomocy dydaktycznej. W celu uzyskania oceny pozytywnej należy uzyskać co najmniej 16 punktów.

Hospitacji zajęć dokonywali kierownicy zakładów lub katedr. Zajęcia, pod względem metodycznym i merytorycznym, oceniono jako przeprowadzone właściwie. Kompetencje i przygotowanie nauczycieli akademickich nie budziły żadnych wątpliwości. Wszystkie prowadzone w tym czasie hospitacje zakończyły się z wynikiem pozytywnym. W związku z powyższym rekomenduje się utrzymanie dotychczasowego poziomu merytorycznego zajęć dydaktycznych przy jednoczesnym dążeniu do wyeliminowania drobnych uchybień oraz ciągłym systematycznym doskonaleniu treści poszczególnych przedmiotów.

Wszystkie osoby hospitowane zostały zapoznane z raportami z hospitacji oraz przyjęły do wiadomości wnioski i zalecenia pohospitacyjne.