UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Monitorowanie osiąganych efektów kształcenia

 ⮘ Poprzednie  Następne ⮚

2016/2017

Po przyjęciu nowego wewnętrznego systemu zapewanienia jakości kształcenia w marcu 2017 roku, założone w kartach przedmiotów efekty kształcenia, zgodne z programem i planami studiów, analizowane są na podstawie końcowych wyników zaliczeń i egzaminów, ze szczególnym uwzględnieniem liczby ocen niedostatecznych. Z kolei osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z seminariów i egzaminów licencjackich i magisterskich weryfikowane są poprzez ocenę 10% prac obronionych w 2017 roku i sesji dyplomowej.

Tab. 1. Podsumowanie wyników prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych dla studiów pierwszego stopnia

 

Łączna liczba ocen

Liczba ocen
Ndst
(2,0)
Dst
(3,0)
Dst plus (3,5) Db
(4,0)
Db plus
(4,5)
Bdb
(5,0)
Wychowanie Fizyczne
4431 448 867 503 996 396 1221
Procent ocen (%) 10,11 19,57 11,35 22,48 8,94 27,56
Fizjoterapia 
5027 906 968 548 1005 514 1086
Procent ocen (%) 18,02 19,26 10,90 19,99 10,22 21,60
Dietetyka
656 114 94 58 168 60 162
Procent ocen (%) 17,38 14,33 8,84 25,61 9,15 24,70
RAZEM 10114 1468 1929 1109 2169 970 2469
Procent ocen (%) 14,52 19,07 11,00 21,45 9,60 24,41

Tab. 2. Podsumowanie wyników prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych dla studiów drugiego stopnia

 

Łączna liczba ocen

Liczba ocen
Ndst
(2,0)
Dst
(3,0)
Dst plus (3,5) Db
(4,0)
Db plus
(4,5)
Bdb
(5,0)
Wychowanie Fizyczne
1397 989 261 75 293 141 529
Procent ocen (%) 7,02 18,68 5,37 20,97 10,09 37,87
Fizjoterapia 
1076 5 50 72 249 179 521
Procent ocen (%) 0,46 4,65 6,69 23,14 16,64 48,42
RAZEM 2473 103 311 147 542 320 1050
Procent ocen (%) 4,16 12,58 5,94 21,92 12,94 42,46

Uwzględniając 12.587 ocen wystawionych łącznie na wszystkich stopniach i kierunkach studiów stwierdzono, że występuje przewaga ocen bardzo dobrych i dobrych. Oceny niedostateczne stanowią przeszło 12% wszystkich ocen, czyli o 5% więcej niż w poprzednim roku. Najgorzej pod tym względem wypadli studenci studiów pierwszego stopnia kierunku Fizjoterapia, dla których odsetek ocen poniżej 3 wyniósł ok. 18%, głównie z przedmiotów takich jak Anatomia prawidłowa człowieka, PsychologiaFizjologia. Studenci pierwszego stopnia Wychowania fizycznego największe trudności z zaliczeniem mieli z przedmiotów Biochemia, Psychologia oraz Statystyka. Z kolei na kierunku Dietetyka problematyczne okazały się przedmioty Fizjologia ogólna, Żywienie człowieka oraz Analiza i ocena jakości żywności.

rozklad procentowy ocen

Rys. 1. Rozkład procentowy ocen na poszczególnych kierunkach studiów

Jednym z bardziej niepokojących zjawisk jest niska zdawalność (uzyskanie kompletu ocen pozytywnych w pierwszych terminach) studentów pierwszych roczników I stopnia kierunku Fizjoterapia i Wychowanie fizyczne. W semestrze letnim dla kierunku Fizjoterapia najniższą zdawalność odnotowano na I roku I stopnia. Na 71 studentów, którzy nie zostali skreśleni z rocznika zaledwie 11 uzyskało komplet ocen w pierwszym terminie. Na kierunku Wychowanie fizyczne najmniejszy procent zdawalności wystąpił również na I roku I stopnia. Na 54 studentów tylko 5 studentów rozliczyło semestr, uzyskując oceny pozytywne w pierwszych terminach. Określenie wskaźnika zdawalności zostało zaprezentowane po raz pierwszy w minionym roku akademickim. Zestawienie podobnych danych w kolejnych latach pozwoli przybliżyć skalę problemu i podjąć odpowiednie działania naprawcze.

zdawalnosc studentow

Rys. 2. Zdawalność studentów poszczególnych roczników studiów

Niespełna 50% studentów I roku I stopnia na kierunku Fizjoterapia uzyskało zaliczenie roku (31 osób na 71). Można jednak zaobserwować wzrost ww. liczby studentów na wyższych rocznikach. Najlepiej w tym względzie prezentują się studenci studiów magisterskich. Inna sytuacja wystąpiła na kierunku Wychowanie fizyczne. Zaledwie 45% studentów pierwszego stopnia rozliczyło rok drugi. Podobnie niską skutecznością wykazali się studenci I roku drugiego stopnia. Spośród nielicznej grupy studenckiej liczącej 24 osoby, zaledwie 13 uzyskało komplet punktów ECTS. Przyczyną – jak w przypadku zdawalności – jest nieterminowe rozliczenie praktyki pedagogicznej (10% studentów nadal nie uzyskało oceny pozytywnej).

rozliczenie semestru

Rys. 3. Udział procentowy studentów, którzy rozliczyli semestr letni

Ponieważ istnieją przedmioty, w których wystąpiła jednolitość ocen, zachodzi podejrzenie, że efekty kształcenia nie były weryfikowane. Dotyczy to zwłaszcza przedmiotów na drugim stopniu, modułów fakultatywnych oraz lektoratu z języka niemieckiego (szczegółowe dane do wzglądu u przewodniczącej Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia). Sugeruje się Komisjom Programowym dokładne sprowadzenie sposobu uzyskiwania zaliczeń i weryfikacji efektów kształcenia w budzących wątpliwość przedmiotach.

Proponowane działania naprawcze:

 1. Weryfikacja kart przedmiotów na wszystkich kierunkach studiów;
 2. Weryfikacja warunków zaliczenia z przedmiotów, w których wystąpiła ponad 80% jednolitość ocen;

2015/2016

Zgodnie z procedurą monitorowania osiąganych efektów kształcenia w roku akademickim 2015/16 przeprowadzono ankietyzację na wszystkich kierunkach i poziomach studiów.

Analiza wyników raportów pozwala stwierdzić, że na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia kierunku Wychowanie fizyczne studentom udało się zrealizować wszystkie zakładane w ramach przedmiotów efekty kształcenia. Studenci pozostałych kierunków studiów (Fizjoterapia oraz studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Wychowania fizycznego) osiągnęli efekty w 99%. Co istotne w wielu ankietach, w których studenci zaznaczyli nieosiągnięcie danego efektu kształcenia, nie wskazano prawdopodobnych przyczyn tego stanu. Trudno zatem wyciągnąć właściwe wnioski. Należy zdecydowanie zwrócić uwagę studentom na niezbędny aspekt uzasadniania opinii.

Nauczyciele wśród przyczyn trudności w osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia wymienili:

 • niską frekwencję na wykładach;
 • brak systematycznej nauki przez studentów;
 • brak chęci do samodoskonalenia i pogłębiania własnej wiedzy;
 • zbyt małą liczbę godzin dydaktycznych przypadających na przedmiot;

Wśród działań naprawczych wytypowano m.in.:

 • wprowadzenie zajęć ćwiczeniowych z przedmiotu realizowanego w formie wykładów (Zaopatrzenie ortopedyczne na kierunku Fizjoterapia);
 • zwiększenie liczby godzin (Teoria i metodyka piłki ręcznej i koszykówki na kierunku Wychowanie fizyczne).

Wyżej zaproponowane zmiany zostały przekazane właściwym komisjom programowym.

W oparciu o raporty z analizy stopnia osiągnięcia przez studentów założonych przedmiotowych efektów kształcenia sporządzanych przez kierowników zakładów lub katedr nie zgłoszono ani jednego wniosku o zmianę efektów kształcenia w kartach przedmiotu.

W roku akademickim 2015/2016 udało się uniknąć – charakterystycznych dla roku ubiegłego – błędów obliczeniowych. Nauczyciele poddali analizie zarówno oceny z prac zaliczeniowych jak i egzaminacyjnych.

Tym razem jednak należy zwrócić uwagę na dwie inne kwestie:

 • wiele analiz z ocen pozbawionych jest wniosków końcowych, tym bardziej, że są one nieodzowne w przypadkach przedmiotów, z których oceny niedostateczne stanowią więcej niż 51%. Konieczne jest wówczas opracowanie programu naprawczego;
 • w toku głębszych analiz nad wynikami prac końcowych dużo bardziej zasadne byłoby sporządzanie zestawień procentowych osobno dla każdego terminu zaliczenia / egzaminu. Nie zostało również doprecyzowane jak dokonywana ma być analiza przedmiotów, które realizowane są przez dwa semestry lub nawet dwa lata studiów (np. zajęcia specjalizacyjne). Część nauczycieli bowiem poddało opracowaniu jedynie ostatni semestr. Odnosząc się do przykładu, taki przedmiot może zatem przez trzy semestry być rozliczany na 70% ocen niedostatecznych, zaś w ostatnim semestrze wykazany na jedynie 10%.

Konieczne są zatem doprecyzowanie zasad wypełniania analiz oraz przeprowadzenie szkolenia nauczycieli akademickich.

Tab. 1. Podsumowanie wyników prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych dla studiów pierwszego stopnia

 

Łączna liczba ocen

Liczba ocen
Ndst
(2,0)
Dst
(3,0)
Dst plus (3,5) Db
(4,0)
Db plus
(4,5)
Bdb
(5,0)
Wychowanie Fizyczne
(studia stacjonarne)
1019 35 365 187 206 68 128
Procent ocen (%) 6,38 35,82 18,35 20,22 6,67 12,56
Fizjoterapia
(studia stacjonarne)
3642 361 575 343 797 414 1152
Procent ocen (%) 9,91 15,79 9,42 21,88 11,37 31,63
RAZEM 2518 426 940 530 1003 482 1280
Procent ocen (%) 9,14 20,17 11,37 21,52 10,34 27,46

Uwzględniając 5755 ocen wystawionych łącznie na wszystkich stopniach i kierunkach studiów stwierdzono, że występuje przewaga ocen dobrych i bardzo dobrych. Oceny niedostateczne stanowią przeszło 7% wszystkich ocen, czyli o 1% więcej niż w poprzednim roku. Najgorzej pod tym względem wypadli studenci studiów pierwszego stopnia kierunku Fizjoterapia, dla których odsetek ocen poniżej 3 wyniósł ok. 10%, głównie z przedmiotów takich jak Anatomia prawidłowa człowieka, Psychologia, Fizjologia, Fizjoterapia w dysfunkcjach narządów ruchu oraz Zaopatrzenie ortopedyczne. Studenci pierwszego stopnia Wychowania fizycznego największe trudności z zaliczeniem mieli z przedmiotów Anatomia, Teoria i metodyka gimnastyki oraz Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne. Z kolei na studiach drugiego stopnia wszyscy studenci uzyskali oceny pozytywne.

Analizę porównawczą ocen w poszczególnych latach akademickich będzie można sporządzić po zamknięciu pełnego cyklu raportów, tj. w roku akademickim 2016/2017.

Rys. 1. Zestawienia procentowe ocen z prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych studiów pierwszego stopnia

analiza ocen WF I st

analiza ocen Fiz

Tab. 2. Podsumowanie wyników prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych dla studiów drugiego stopnia

 

Łączna liczba ocen

Liczba ocen
Ndst
(2,0)
Dst
(3,0)
Dst plus (3,5) Db
(4,0)
Db plus
(4,5)
Bdb
(5,0)
Wychowanie Fizyczne
(studia stacjonarne)
658 0 145 78 146 94 195
Procent ocen (%) 0,00 22,04 11,85 22,19 14,29 29,64
Wychowanie Fizyczne
(studia niestacjonarne)
436 0 105 66 138 30 97
Procent ocen (%) 0,00 24,08 15,14 31,65 6,88 22,25
RAZEM 1094 0 250 144 284 124 292
Procent ocen (%) 0,00 22,85 13,16 25,96 11,33 26,69

Rys. 2. Zestawienia procentowe ocen z prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych studiów drugiego stopnia

analiza ocen WF II stanaliza ocen WF II st N

2014/2015

Zgodnie z procedurą monitorowania osiąganych efektów kształcenia w roku akademickim 2014/15 przeprowadzono ankietyzację na wszystkich kierunkach i poziomach studiów.

Analiza wyników raportów pozwala stwierdzić, że na studiach drugiego stopnia kierunku Wychowanie fizyczne i studiach pierwszego stopnia Turystyki i Rekreacji studentom udało się zrealizować wszystkie zakładane w ramach przedmiotu efekty kształcenia. Studenci kierunku Fizjoterapia osiągnęli efekty w 98%, zaś studenci pierwszego stopnia Wychowania fizycznego w 99%. Jedynie studenci Fizjoterapii wskazywali w ankietach prawdopodobną przyczynę jaką były – w ich ocenie – niewłaściwe warunki do prowadzenia zajęć. W tym miejscu należałoby wyjaśnić, że baza dydaktyczna w trakcie roku akademickiego 2014/15 została pomniejszona o obiekt Przystani Wioślarskiej, na której odbywała się spora część zajęć klinicznych z zakwestionowanych przedmiotów. Z tego powodu dydaktyka musiała zostać tymczasowo przeniesiona do sali w Domu Studenta. Sytuacja powinna jednak ulec poprawie w wyniku oddania do użytku w październiku 2015 r. zmodernizowanego i specjalistycznie wyposażonego Budynku Dydaktycznego Fizjoterapii. Inne jednostkowe uwagi nie były reprezentatywne.

Nauczyciele wśród przyczyn trudności w osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia wymienili:

 • niską frekwencję na wykładach;
 • brak systematycznej nauki przez studentów;
 • brak chęci do samodoskonalenia i pogłębiania własnej wiedzy;
 • słaby poziom kandydatów na studia;
 • zbyt duże grupy studenckie;
 • mały kontakt z pacjentem podczas zajęć klinicznych.

Wśród działań naprawczych wytypowano m.in.:

 • zmniejszenie liczby grup studenckich;
 • powrót do egzaminów wstępnych na studia;
 • częstsza weryfikacja wiedzy poprzez sprawdzanie stopnia przygotowania studentów do zajęć;
 • częstsza organizacja zajęć na oddziałach szpitalnych.

Wniosek o usunięcie w karcie przedmiotu jednego z założonych efektów kształcenia zgłoszono jedynie dla przedmiotu Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie, realizowanego na kierunku Fizjoterapia, ze względu na jego realizację przez przedmiot Fizjoterapia w pediatrii. Efekt dotyczył nabycia umiejętności postępowania z noworodkiem i zastosowania podstawowych zabiegów fizjoterapeutycznych na noworodku.

Na wstępie należy zaznaczyć, że raporty z analizy wyników prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych były wypełniane po raz pierwszy. W związku z powyższym nie zdołano uniknąć kilku błędów. Część nauczycieli nie zwróciła uwagi, że suma procentów za poszczególne oceny powinina wynieść 100. Zdarzały się bowiem przypadki, w których wspomniana suma wyniosła 96% lub 102%. Przyczyn należy upatrywać m.in. w niekonsekwentnym zaokrąglaniu wartości po przecinku, choć nie można również wykluczyć zwykłych omyłek obliczeniowych. Należałoby uszczegółowić zasady przeliczania wartości procentowych. Dobrym pomysłem mogłoby być wprowadzenie – stosowanego przez część wykładowców – zapisu zarówno procentowego jak i liczbowego, co pozwoliłoby na dokładniejszą weryfikację poprawności wyliczeń.

Należy również zasygnalizować, że analiza ocen została przeprowadzona z uwzględnieniem wyłącznie jednej formy sprawdzenia wiedzy. Większość nauczycieli prowadzących przedmioty kończące się egzaminem nie prześledziła zaliczenia końcowego ćwiczeń. Trudno jednak dopatrzyć się przyczyn tego pominięcia.

Przygotowanie przez wykładowców analizy porównawczej ocen z wynikami zaliczeń i egzaminów z roku poprzedniego nie było możliwe z uwagi na nowość przedmiotowych procedur. Pierwsze wnioski będzie można opracować po zakończeniu roku akademickiego 2015/2016.

Tab. 1. Podsumowanie wyników prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych dla studiów pierwszego stopnia

 

Łączna liczba ocen

Liczba ocen
Ndst
(2,0)
Dst
(3,0)
Dst plus (3,5) Db
(4,0)
Db plus
(4,5)
Bdb
(5,0)
Wychowanie Fizyczne
(studia stacjonarne)
556 17 143 53 118 43 182
Procent ocen (%) 3,07 25,71 9,57 21,14 7,79 32,72
Wychowanie Fizyczne
(studia niestacjonarne)
18 0 0 0 0 0 18
Procent ocen (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Turystyka i Rekreacja
(studia stacjonarne)
53 0 4 4 18 5 22
Procent ocen (%) 0,00 7,50 7,50 34,25 9,75 41
Fizjoterapia
(studia stacjonarne)
1891 148 284 153 438 183 685
Procent ocen (%) 7,83 15,02 8,09 23,16 9,68 36,22
RAZEM 2518 165 431 210 574 231 907
Procent ocen (%) 11,40 29,77 14,50 39,64 15,95 62,64

Uwzględniając 3111 ocen wystawionych łącznie na wszystkich stopniach i kierunkach studiów stwierdzono, że występuje przewaga ocen bardzo dobrych i dobrych. Zaliczenia, tj. oceny min 3, nie uzyskało przeszło 5% studentów. Najgorzej pod tym względem wypadli studenci studiów pierwszego stopnia kierunku Fizjoterapia, dla których odsetek ocen poniżej 3 wyniósł około 8%, głównie z przedmiotów takich jak Anatomia prawidłowa człowieka, Fizjoterapia w kardiologii i pulmonologii, Biochemia i Dietetyka. Studenci pierwszego stopnia Wychowania fizycznego największe trudności z zaliczeniem mieli z przedmiotów Fizjologia i Filozofia. Z kolei na studiach drugiego stopnia tylko 4 studentów nie uzyskało oceny pozytywnej z przedmiotu Metodologia badań naukowych

Rys. 1. Zestawienia procentowe ocen z prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych studiów pierwszego stopnia

analiza ocen WF I st

analiza ocen TiRanaliza ocen Fiz

Tab. 2. Podsumowanie wyników prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych dla studiów drugiego stopnia

 

Łączna liczba ocen

Liczba ocen
Ndst
(2,0)
Dst
(3,0)
Dst plus (3,5) Db
(4,0)
Db plus
(4,5)
Bdb
(5,0)
Wychowanie Fizyczne
(studia stacjonarne)
335 0 42 24 49 23 197
Procent ocen (%) 0,00 12,55 7,18 14,72 6,78 58,77
Wychowanie Fizyczne
(studia niestacjonarne)
258 4 26 12 52 11 153
Procent ocen (%) 1,62 9,91 4,77 20,22 4,08 59,40
RAZEM 593 4 68 36 101 34 350
Procent ocen (%) 0,67 11,47 6,07 17,03 5,73 59,02

Rys. 2. Zestawienia procentowe ocen z prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych studiów drugiego stopnia

analiza ocen WF II stanaliza ocen WF II st N