UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów

 ⮘ Poprzednie  Następne ⮚

2016/2017

Badanie losów zawodowych absolwentów miało miejsce, zgodnie z procedurą, pół roku po zakończeniu przez absolwentów studiów, czyli na przełomie czerwca i lipca 2017 r. Niestety pomimo starań Działu Marketingu i Kadr oraz Dziekanatu, spośród 128 absolwentów, do których wysłany został link do elektronicznego formularza ankiety, odpowiedzi udzieliło tylko dwóch! Opracowanie zatem analizy wyników jest niemożliwe.

Przez wzgląd na niską zwrotność ankiet, WKOJK postanowiła przeanalizować strukturę i liczbę pytań formularza oraz sprawdzić samą procedurę przeprowadzania badania, głównie pod kątem formy zapytania kierowanego do respondentów i prośby o informowanie o odmowie poddania się ankietyzacji.

Ankieta składa się z trzech części: metryczki (8 pytań), sytuacji zawodowej (7 pytań) oraz oceny studiów (5 pytań) – łącznie 19 pytań zamkniętych oraz jedno otwarte. Wypełnienie kwestionariusza nie zajmuje dłużej niż 10 minut. Pytania są skonstruowane czytelnie, nie są zbyt rozbudowane, w błąd w niewielkim stopniu wprowadzać może wybór ukończonego kierunku studiów, gdyż kwestionariusz jest wspólny dla kierunków prowadzonych w Uczelni zarówno w części poznańskiej jak i gorzowskiej. Zgodnie z instrukcją respondent powinien wskazać ostatni ukończony kierunek studiów. Ankieta nie zakłada zatem przypadku (nie tak rzadkiego w ZWKF), w którym absolwent kończy równocześnie dwa kierunki studiów. Niemniej WKOJK nie dopatrzyła się uchybień w samej treści kwestionariusza.

Wiadomość elektroniczna z odnośnikiem do kwestionariusza ankiety została przesłana absolwentom przez Dziekanat za pomocą systemu Wirtualnej Uczelni. Należy w związku z tym założyć, że z uwagi na krótki czas od zakończenia studiów, adresy skrzynek mailowych absolwentów powinny być nadal aktualne, pod warunkiem, że były na bieżąco aktualizowane w trakcie studiów. Przesłana wiadomość o tytule Badanie losów Absolwentów zawierała następującą treść:

Badanie losów absolwentów Zamiejscowego Wydziału KF w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

Zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów ZWKF w Gorzowie Wlkp. Chcemy dowiedzieć się czy, i w jakim stopniu, wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów okazały się przydatne w rozwoju kariery zawodowej. Opinie i uwagi posłużą do dokonywania zmian w procesie kształcenia i dostosowania go do oczekiwań zmieniającego się rynku pracy.

Link do ankiety: http://awf.poznan.pl/pl/ankieta-losy

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe wskazanie Wydziału i ukończonego kierunku studiów.

Jak wynika z powyższej treści, wiadomość nie zawierała prośby o wyłączenie z badania. Ewentualna informacja o odmowie pomogłaby wskazać orientacyjną liczbę osób, do których ankieta dotarła, co w konsekwencji pozwoliłoby na określenie tzw. zwrotności rzeczywistej, czyli faktycznej skłonności do udziału w badaniu oraz poziomu uczestnictwa.

Przy kierowaniu wiadomości elektronicznej do absolwentów warto zatem przemyśleć podanie szerszej informacji na temat wagi i przydatności badania. Solidniejsze umotywowanie ankietyzacji może wpłynąć korzystnie na wzrost wskaźnika zwrotności. Istotne z punktu widzenia odbiorcy może być również sposób formatowania wiadomości. Należałoby w tym względzie pomyśleć nad wykorzystaniem list mailingowych poza systemem Wirtualnej Uczelni, koncentrując się bardziej na aspekcie wizualnym, aby otrzymana przez absolwenta wiadomość nie znikła w gąszczu tzw. spamu. Ponadto nie można zapominać, że w dobie intensywnego rozwoju Internetu wielu odbiorców obawia się klikania w odnośniki zewnętrzne ze względu ich potencjalną szkodliwość. Dlatego tak ważne jest uprzednie właściwe przedstawienie ankiety.

Powyższe wnioski i sugestie zostały przekazane pracownikom Działu Marketingu i Kadr oraz Dziekanatowi.

2015/2016

W roku akademickim 2015/2016 Dział Marketingu i Karier w Poznaniu nie przeprowadzał badań losów absolwentów ZWKF. Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem treści ankiety do specyfiki Wydziału w Gorzowie Wielkopolskim oraz uszczegółowianiem pytań dotyczących programów kształcenia. Ankiety zostaną wysłane do absolwentów na początku 2017 roku.

2014/2015

W czerwcu 2015 r. Dział Marketingu i Karier przesłał wyniki ankietyzacji absolwentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Badaniem objętych zostało 8 absolwentów kierunku Fizjoterapia, 4 absolwentów kierunku Turystyka i Rekreacja oraz 74 osób po kierunku Wychowanie fizyczne.

Pomimo niepełnej reprezentacji, z analizy ankiet absolwentów wynika, że studia spełniły ich oczekiwania, choć 39% deklaruje, że podjęło pracę w zawodzie niezgodnym z ich wykształceniem. Najczęściej wskazywanym powodem tej niezgodności są wyższe zarobki i brak pracy w regionie zamieszkania.

Ankietowani mogli ocenić w skali 1–10 jakość i warunki studiowania, kompetencje nauczycieli, dostępność obiektów, system aktywizacji studenckiej i naukowej. Absolwenci najwyżej ocenili jakość i liczbę godzin zajęć praktycznych oraz kadrę dydaktyczną Wydziału. Wskazali również, że ukończone studia najbardziej cenią za podniesienie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz umiejętności praktyczne.

Syntetyczne wnioski wynikające z odpowiedzi ankietowanych wskazują jednak na potrzebę wprowadzania kilku zmian. Przede wszystkim na uwagę zasługują niskie oceny studenckiego ruchu naukowego, doradztwa zawodowego, warsztatów i ofert pracy. Absolwenci uważają, że w programie kształcenia należałoby zmniejszyć liczbę godzin przedmiotów humanistycznych (Socjologia, Filozofia) – w ich ocenie niepotrzebnych w życiu zawodowym – na rzecz przedmiotów z zakresu przedsiębiorczości i organizacji pracy w zawodzie (zwłaszcza związanych z prowadzeniem niezbędnej dokumentacji). Część ankietowanych wspomniała również o konieczności wprowadzenia szerszej oferty przedmiotów do wyboru i specjalizacji instruktorskich.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że w wyniku uwag powizytacyjnych Zespołu Oceniającego PKA, wprowadzono zmiany w programie kształcenia kierunku Wychowanie fizyczne, dodając przedmioty do wyboru już w początkowych latach studiów. Ponadto, w wyniku wcześniejszych badań opinii studentów i absolwentów, komisja programowa przygotowała projekt nowych specjalizacji instruktorskich, również pod kątem uchwalonego przez Senat AWF praktycznego profilu kształcenia na studiach pierwszego stopnia. Nowe programy zaczęły obowiązywać od roku akademickiego 2015/2016. W odniesieniu zaś do przedmiotów humanistycznych zaleca się weryfikację kart przedmiotów, a także uatrakcyjnienie ich treści i metod kształcenia.