UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Informacje wstępne

 Następne ⮚

2016/2017

W podsumowaniu sprawozdania z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia (dalej: WSZJK) za rok akademicki 2015/16 zaproponowano i podjęto następujące działania naprawcze:

 1. Cykliczne szkolenia nauczycieli akademickich na temat procedur i zasadności WSZJK oraz powtórne szkolenie z systemu antyplagiatowego:
  podjęte działanie: szkolenie odbyło się w dniu 22 marca 2017 r.;
 2. Stworzenie harmonogramów zadań:
  podjęte działanie: harmonogram prac Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia (dalej: WKOJK) został przyjęty na posiedzeniu komisji w dniu 20 stycznia 2017 r.;
 3. Uszczegółowienie zasad wypełniania raportów z analizy ocen:
  podjęte działanie: analiza ocen opracowywana jest na podstawie ocen z protokołów egzaminacyjnych i zaliczeniowych przekazywanych do Dziekanatu;
 4. Wprowadzenie wymogu opracowywania programów naprawczych z przedmiotów, z których studenci otrzymali ponad 50% ocen niedostatecznych:
  podjęte działanie: przyjęty 28 marca 2017 r. nowy system jakości kształcenia wprowadził wymóg sporządzania programów naprawczych w przypadkach, gdy 25% lub więcej studentów z danego roku studiów nie osiągnie założonych efektów kształcenia w trzecim (ostatnim) terminie zaliczenia bądź egzaminu (tj. uzyska oceny niedostateczne);
 5. Częstsze spotkania z interesariuszami zewnętrznymi Wydziału:
  podjęte działanie: nadal spotkania z interesariuszami przeprowadza tylko Komisja Programowa dla kierunku Fizjoterapia; nie udało się dotąd zorganizować spotkania na pozostałych dwóch kierunkach studiów;
 6. Weryfikacja treści niektórych kart przedmiotów pod kątem ich uatrakcyjnienia;
  podjęte działanie: proces weryfikacji treści kart przedmiotów przez KWKP jeszcze się nie zakończył;
 7. Aktywizacja studenckich kół naukowych oraz nawiązanie współpracy z podmiotami gospodarczymi w regionie w celu organizacji dodatkowych kursów i warsztatów oraz pozyskiwania ciekawych ofert pracy, praktyk i staży:
  podjęte działanie: Dział Marketingu i Karier jest w trakcie wysyłania zapytań i pozyskiwania ofert.

W celu zapewnienia szybkiego dostępu do informacji o sposobach postępowania i procedurach zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w dniu 20 czerwca 2017 r. na mocy Zarządzenia Nr 22/2017 Dziekana ZWKF przyjęto dokument pod nazwą Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia (do wglądu u przewodniczącej WKOJK oraz na stronie internetowej Wydziału). Wprowadzenie Ksiąg Jakości zostało uznane przez Polską Komisję Akredytacyjną jako jedną z „dobrych praktyk” zarządzania jakością kształcenia w polskich szkołach wyższych.

W minionym roku Komisje Programowe podjęły zintensyfikowane działania nad modyfikacją obowiązujących dotąd programów kształcenia. Zaowocowała to przyjęciem w dniu 17 lipca 2017 r. programów kształcenia, po przejściu właściwej procedury oceny programów przez Wydziałową Radę Samorządu studenckiego i WKOJK.

Jak co roku Komisja Programowa na kierunku Fizjoterapia w dniach 16 lutego oraz 28 września 2017 r. zorganizowała spotkania z Zespołem Interesariuszy Zewnętrznych tego kierunku studiów (protokoły do wglądu u przewodniczącej WKOJK). Na spotkaniach omawiano dotychczasową współpracę w zakresie realizacji dydaktyki i praktyk zawodowych studentów ZWKF, przedstawiono obowiązujące programy kształcenia oraz poddano dyskusji zgodność efektów kształcenia na tym kierunku studiów z potrzebami rynku pracy. Konsultacje i sugestie przekazane przez interesariuszy zewnętrznych zostały uwzględnione przy definiowaniu nowego programu studiów jednolitych magisterskich.

W roku akademickim 2016/2017 WKOJK odbyła 5 spotkań:

 1. 05.01.2017 – spotkanie wspólne z Uczelnianą Komisją ds. Oceny Jakości Kształcenia – wielowątkowa dyskusja nad aspektami związanymi z opracowaniem nowych procedur WSZJK;
 2. 20.01.2017 – przyjęcie harmonogramu prac komisji; ustalenie terminarza realizacji zadań związanych z organizacją procesu dydaktycznego; ocena procedury dyplomowania oraz kryteriów oceny prac dyplomowych;
 3. 02.06.2017 – analiza planów raportów z wyników prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych za semestr zimowy; sprawozdanie z ankietyzacji studentów;
 4. 19.06.2017 – opinia w sprawie nowych programów studiów na kierunkach Wychowanie fizyczne, FizjoterapiaDietetyka; zatwierdzenie Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia;
 5. 22.09.2017 – ocena jakości infrastruktury dydaktycznej; ocena stopnia przygotowania platformy e-learningowej; ocena poprawności powierzania nauczycielom akademickim zajęć dydaktycznych zgodnie z ich kwalifikacjami naukowymi i zawodowymi; ocena procesu dyplomowania.

W dniu 22 marca 2017 r. odbyło się przypominające szkolenie dla kierowników Zakładów i Pracowni dotyczące obowiązujących wzorów kart przedmiotów i zasad ich wypełniania. Szkolenie przeprowadziła Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia dr Mariola Radzińska oraz członek Komisji Programowej kierunku Wychowanie fizyczne dr Łukasz Lamcha.

Ostatecznie opracowanie wniosków i sprawozdania z funkcjonowania WSZJK w ZWKF za rok akademicki 2016/17 zakończyło się w dniu 20 listopada 2017 r.

2015/2016

W podsumowaniu sprawozdania z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia (dalej: WSZJK) za rok akademicki 2015/16 zaproponowano następujące działania naprawcze:

 • przeprowadzenia szkolenia tematycznego nauczycieli akademickich i pracowników administracyjno-technicznych dot. WSZJK;
 • stworzenia harmonogramów zadań;
 • częstszych spotkań z interesariuszami zewnętrznymi Wydziału;
 • uszczegółowienia zasad przeliczania i zapisu wartości procentowych ocen z zaliczeń i egzaminów;
 • weryfikacji treści kart przedmiotów pod kątem ich uatrakcyjnienia i dopasowania do sylwetki absolwenta i podstawy programowej etapów edukacyjnych;
 • powołania osoby odpowiedzialnej za przeprowadzanie w ZWKF ankiet dotyczących opinii nauczycieli na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • aktywizacji studenckich kół naukowych oraz nawiązania współpracy z podmiotami gospodarczymi w regionie w celu organizacji dodatkowych kursów i warsztatów oraz pozyskiwania ciekawych ofert pracy, praktyk i staży;
 • rozpowszechnienia informacji o procedurze potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów.

Przez wzgląd na krótki termin pozostały na realizację ww. działań (sprawozdanie za rok poprzedni opracowano dopiero 06 czerwca 2016 r.) nie udało się zrealizować założeń jeszcze w roku akademickim 2015/2016. Charakter tych zadań nie jest jednak na tyle złożony, aby nie mogły zostać podjęte w roku akademickim 2016/2017.

W związku z podjęciem działań w kierunku uruchomienia w ZWKF studiów drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia, 16 marca 2016 r. odbyło się spotkanie z interesariuszami zewnętrznymi Wydziału (protokół ze spotkania do wglądu u przewodniczącej WKOJK). Na spotkaniu umówiono dotychczasową współpracę w zakresie realizacji dydaktyki i praktyk zawodowych studentów ZWKF, przedstawiono program kształcenia oraz poddano dyskusji zgodność efektów kształcenia na tym kierunku studiów z potrzebami rynku pracy. Wymiana poglądów i doświadczeń wśród uczestników pozwoliła na zdefiniowanie najważniejszych problemów oraz pozwoliła stwierdzić, że współpraca z podmiotami zewnętrznymi oraz aktywny udział w doskonaleniu planów i programów studiów są niezbędne do podnoszenia jakości kształcenia. Podążając tą myślą 28 września 2016 r. odbyło się ponowne spotkanie z interesariuszami zewnętrznymi, będące przede wszystkim pokłosiem pozytywnej decyzji MNiSW w sprawie uruchomienia studiów drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia. Spotkanie pozwoliło sformułować jednoznaczne oczekiwania interesariuszy względem kompetencji społecznych studentów i praktykantów, głównie pod kątem większego nacisku na praktykę i pracę indywidualną z pacjentem. Ponadto zaowocowało pozytywną opinią na temat programu kształcenia na tym kierunku studiów.

Do tej pory nie udało się zrealizować podobnego spotkania na kierunku wychowanie fizyczne. Zaleca się podjęcie odpowiednich działań przez Komisję Programową WF.

Po zakończeniu wrześniowej sesji egzaminacyjnej złożono 102 sprawozdania dotyczące oceny stopnia osiągnięcia przez studentów założonych przedmiotowych efektów kształcenia, łącznie na wszystkich kierunkach i stopniach studiów. Sprawozdania nie objęły kierunku Turystyka i Rekreacja oraz studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia z uwagi na decyzję o ich wygaszeniu (ostatnie roczniki). Podobnie do roku poprzedniego wystąpiły problemy z terminowym przedstawianiem sprawozdań z realizacji efektów kształcenia. Część ankiet i raportów została złożona dopiero w listopadzie 2016 r., co uniemożliwiło sporządzenie sprawozdania z funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia we właściwym terminie, tj. do końca października 2015 r. W tym względzie dostrzegalna jest jednak poprawa, gdyż problem ten dotyczył znacznie mniejszej liczby nauczycieli. Nie zmienia to faktu, że opracowanie harmonogramu zadań powinno stać się zadaniem priorytetowym dla WKOJK.

Ostatecznie opracowanie wniosków za rok akademicki 2015/16 zakończyło się 18 listopada 2016 r.

2014/2015

W myśl postanowień Uchwały Nr 86/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (AWF) z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia (WSZJK), w dniu 22 kwietnia 2015 r. w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim (ZWKF) powołane zostały Komisje do opracowania projektów programów kształcenia wraz z pełnym opisem efektów kształcenia:

 1. dla kierunku studiów Wychowanie fizyczne (przewodnicząca: dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn, prof. AWF);
 2. dla kierunku studiów Fizjoterapia (przewodnicząca: dr hab. Donata Woitas-Ślubowska, prof. AWF);
 3. dla kierunku studiów Turystyka i Rekreacja (przewodnicząca: dr hab. Maria Nowak, prof. AWF).

W skład ww. komisji weszli nauczyciele akademiccy z minimum kadrowego, mający wieloletnie doświadczenie w pracach nad programami studiów, przedstawiciele interesariuszy wewnętrznych oraz studenci. Powołane Komisje opracowały i przedstawiły przedmiotowe programy w terminie do dnia 15 maja 2015 r. Na ich podstawie w dniu 22 maja 2015 r. Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia (WKOJK) pozytywnie oceniła wprowadzone zmiany związane m.in.:

 • z realizacją wymaganych efektów kształcenia dla określonego kierunku, stopnia studiów oraz profilu kształcenia – pokrycie wszystkich kierunkowych efektów kształcenia przez efekty kształcenia związane z poszczególnymi przedmiotami;
 • ze zwiększeniem liczby godzin dydaktycznych na wszystkich kierunkach studiów, w ramach nowych wytycznych Senatu AWF;
 • z poprawnością przyporządkowania nauczycielom, zgodnie z kwalifikacjami, poszczególnych przedmiotów;
 • z punktacją ECTS, uwzględniającą w szczególności przypisanie modułom zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym więcej niż 50% (dla profili praktycznych) oraz modułom zajęć do wyboru nie mniej niż 30% ogólnej liczby punktów ECTS.

Na początku maja 2015 r., z uwagi na potrzebę usprawnienia procesów dotyczących jakości kształcenia w ramach nowo utworzonej specjalności Wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych, powołany został pełnomocnik dziekana ds. grup dyspozycyjnych (dr Jerzy Trzeciak), będący jednocześnie członkiem WKOJK oraz Wydziałowej Komisji do oceny sprawności fizycznej kwalifikującej na ww. specjalność studiów.

W związku z podjęciem działań w kierunku uruchomienia w ZWKF studiów pierwszego stopnia na kierunku Dietetyka, 15 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie z interesariuszami zewnętrznymi Wydziału. Na spotkaniu dyskutowano o obecnej sytuacji na rynku pracy, sylwetce absolwenta i oczekiwaniach pracodawców. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że współpraca z podmiotami zewnętrznymi oraz aktywny udział w doskonaleniu planów i programów studiów są niezbędne do podnoszenia jakości kształcenia. Zaleca się, aby tego typu spotkania (również dla interesariuszy pozostałych kierunków studiów) odbywały się każdorazowo przy wdrażaniu lub modyfikowaniu programów studiów, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

Wszyscy pracownicy Wydziału zostali zapoznani z zasadami wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia poprzez uczestnictwo w szkoleniu tematycznym, które odbyło się w ramach spotkania z pracownikami Wydziału 13 marca 2015 r. Szkolenie przeprowadził członek WKOJK, prodziekan ds. dydaktycznych – dr Piotr Grochowski. Poza tematem przewodnim, poruszono również kwestię powtórnej oceny programowej na kierunku Wychowanie fizyczne, oraz uwagi Polskiej Komisji Akredytacyjnej do procedur i mechanizmów monitorowania i doskonalenia programów kształcenia, prowadzących do ulepszenia skuteczności w diagnozowaniu ich słabych stron, ale przede wszystkim do opisu wprowadzanych działań naprawczych oraz oceny wprowadzanych zmian.

Po zakończeniu wrześniowej sesji egzaminacyjnej złożono 66 sprawozdań dotyczących oceny stopnia osiągnięcia przez studentów założonych przedmiotowych efektów kształcenia, łącznie na wszystkich kierunkach i stopniach studiów. Mała liczba sprawozdań dla kierunku Turystyka i Rekreacja oraz dla studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia mogła być spowodowana decyzją o wygaszeniu w ZWKF studiów (w latach 2014 i 2015 nie zostały uruchomione nabory). Niedopełnienie wymogu sporządzania raportów przez nauczycieli prowadzących zajęcia na pozostałych kierunkach mogło wyniknąć z wdrożenia nowych procedur w trakcie roku akademickiego. Nie wszyscy nauczyciele akademiccy zdążyli bowiem zapoznać się z nowymi obowiązkami przed zakończeniem semestru wiosenno-letniego, zwłaszcza wśród wykładowców zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Działaniem naprawczym powinno być ponowne przeprowadzenie szkolenia tematycznego nauczycieli akademickich, tym razem jednak z udziałem sekretarzy zakładów i katedr, przez wzgląd na ich bezpośrednią współpracę i obsługę biurowo-techniczną.

Należy również zaznaczyć, że na tym etapie wystąpiły problemy z terminowym przedstawianiem sprawozdań z realizacji efektów kształcenia. Część ankiet i raportów została złożona z początkiem 2016 r., co uniemożliwiło WKOJK sporządzenie sprawozdania z funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia we właściwym terminie, tj. do końca października 2015 r. W przyszłym roku akademickim należałoby podjąć działania zmierzające do poprawy tej sytuacji poprzez stworzenie harmonogramów ułatwiających nauczycielom planowanie i realizację poszczególnych zadań. Opóźnienia w tym względzie skutkować mogą trudnościami w wykryciu słabych stron systemu jakości kształcenia, co za tym idzie uniemożliwieniem podjęcia właściwych działań naprawczych w nowym roku akademickim.

Z uwagi na ww. okoliczności, wdrożenie w ZWKF systemu jakości kształcenia oraz opracowanie pierwszych wniosków przez WKOJK za rok akademicki 2014/15 zakończyło się w dniu 01 czerwca 2016 r.