UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Dyplomowanie i weryfikacja antyplagiatowa

 ⮘ Poprzednie  Następne ⮚

2016/2017

Po zakończeniu procesu dyplomowania dokonano przeglądu 10% wybranych losowo prac dyplomowych i magisterskich różnych kierunków studiów, ich recenzji, a także dokumentacji z egzaminów dyplomowych.

W analizie za istotne kryteria przyjęto:

 • w zakresie jakości prac dyplomowych:
  • zgodność tematu pracy z kierunkiem i specjalnością studiów, kierunkowymi efektami kształcenia,
  • zgodność tematu pracy z zakresem badań naukowych prowadzonych w zakładzie / pracowni promotora,
  • adekwatność zawartości pracy do rodzaju pracy dyplomowej,
  • prawidłowość struktury pracy,
  • stronę formalną i staranność wykonania pracy,
  • rzetelność dokumentowania wykorzystanych źródeł,
  • wynik raportu podobieństwa systemu antyplagiatowego,
  • rzetelność oceniania i wyróżniania prac,
 • w zakresie organizacji i przebiegu egzaminu dyplomowego:
  • prawidłowość składu i obecność członków komisji egzaminacyjnej,
  • poprawność procedury losowania pytań egzaminacyjnych,
  • poprawność sporządzenia protokołu egzaminu dyplomowego,
  • poprawność dokumentowania procedury wyróżniania prac.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami za niepokojące zjawiska uznano:

 • niezgodność tematu pracy z efektami kierunku lub zakresem specjalności promoto-ra,
 • nieprawidłowy dobór recenzenta,
 • zaakceptowanie przez promotora prac, w których przekroczony został 1. lub 2. wskaźnik w raportach podobieństwa odpowiednio o 50% i 5%,
 • duża rozbieżność ocen wystawianych przez promotora i recenzenta,
 • zbyt uogólnione recenzje prac, nieadekwatne do oceny (brak wskazania nieprawidłowości) lub zbyt zbieżne recenzje promotora i recenzenta,
 • niekompletność lub błędy w dokumentacji z egzaminu dyplomowego.

Analizie ilościowej poddano osobno oceny wystawione przez promotora i recenzenta oraz uzyskaną przez studenta na egzaminie dyplomowym. 

dyplomowanie rozklad ilosciowy ocen

Rys. 1. Rozkład ilościowy poszczególnych ocen na ocenianych kierunkach

Średnie ocen promotora i recenzenta wyniosły odpowiednio:

 • dla kierunku Fizjoterapia – 4,85 i 4,21,
 • dla kierunku Wychowanie fizyczne (I stopnia) – 4,5 i 4,21,
 • dla kierunku Wychowanie fizyczne (II stopnia) – 4,17 i 4,17.

dyplomowanie oceny promotora licencjat

Rys. 2. Rozkład ocen z prac licencjackich wystawionych przez promotora i recenzenta

Największą dysproporcję ocen wystawianych przez promotora i recenzenta odnotowano na kierunku Fizjoterapia. Zaledwie trzy prace zostały ocenione przez obu recenzujących na ocenę bardzo dobrą (czwarta jest wyższa u recenzenta niż u promotora), jedna – dobrą plus i tylko dwie na ocenę dobrą. Pozostałe prace charakteryzują się rozbieżnością z 98% przewagą krytycznych uwag ze strony recenzentów. W dwóch przypadkach różnica ocen przekroczyła 1 stopień (5,0 i 3,5 oraz 5,0 i 3,0). Prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy jest zwiększony poziom wymagań stawiany pracom dyplomowym przez – pełniących role recenzentów – samodzielnych pracowników nauki.

Znacząca różnica ocen promotora i recenzenta miała również miejsce w przypadku prac licencjackich na kierunku Wychowanie fizyczne. Aż pięć prac recenzenci ocenili o ponad jeden stopień mniej od promotora. Prace na tym kierunku charakteryzują się po-nadto większą liczbą ocen dostatecznych niż na Fizjoterapii.

dyplomowanie oceny promotora magister

Rys. 3. Rozkład ocen z prac magisterskich wystawionych przez promotora i recenzenta

W przypadku prac magisterskich z kolei na uwagę zasługuje przeważająca liczba ocen dostatecznych i dostatecznych plus. Warto jednak w tym względzie zaznaczyć, że wymagania stawiane pracom magisterskim są wyższe niż pracom licencjackim.

We wrześniu 2016 r. miała miejsce aktualizacja systemu antyplagiatowego, co przyczyniło się do poprawy działania systemu:

 • stał się bardziej czytelny i łatwiejszy w obsłudze,
 • recenzje drukowane są już bezpośrednio z systemu.

W ZWKF na administratora systemu antyplagiatowego (dalej: ASAP) wyznaczono pracownika IT. Ponadto nauczycieli wspomagały wyznaczone osoby w Katedrach bądź Zakładach. W roku akademickim 2016/2017 nie wniesiono większych uwag do pracy systemu. W przypadku jakichkolwiek zapytań lub niejasności pracownicy Dziekanatu na bieżącą starali się rozwiązać problem.

W ocenie wyników z analiz prac dyplomowych w ASAP wzięto pod uwagę dwa pierwsze współczynniki podobieństwa:

 • współczynnik 1 określa, jaką część badanej pracy stanowią frazy o długości 5 wyrazów lub dłuższe, odnalezione w bazie uczelni macierzystej, bazach innych uczelni, bazie RefBooks lub w zasobach Internetu (z wyłączeniem fragmentów aktów prawnych). Współczynnik ten służy przede wszystkim do badania samodzielności językowej autora pracy; wskazana maksymalna wartość – 50%.
 • współczynnik 2 określa, jaka część badanej pracy składa się z fraz odnalezionych w ww. bazach (z wyłączeniem BAP) o długości 25 wyrazów lub dłuższej. Ze względu na długość wykrywanych fraz współczynnik ten jest lepszym narzędziem do wykrywania nieuprawnionych zapożyczeń; wskazana maksymalna wartość – 5%.

Pozostałe trzy współczynniki zostały pominięte z uwagi na marginalne wykorzystywanie przez studentów AWF materiałów z Bazy Aktów Prawnych.

dyplomowanie histogram 1

Rys. 4. Zestawienie histogramów współczynnika 1 dla poszczególnych kierunków studiów

Porównując rozkład współczynnika 1 na wszystkich kierunkach studiów najczęściej występujące wartości uzyskano w przedziale do 6%, co jest niewątpliwie zjawiskiem naj-bardziej pożądanym. Studenci kierunku Fizjoterapia, prezentujący się najlepiej w powyższym zestawieniu, nie przekroczyli wartości 10,5%. Uzyskali ogólną średnią arytmetyczną na poziomie 4,6% przy standardowym odchyleniu wynoszącym 2,7%. Z kolei na studiach pierwszego stopnia Wychowanie fizyczne wyniki są bardziej zróżnicowane. Z uwagi na wysokie wartości współczynnika (54,8% i 37,6%), uzyskane przez dwóch dyplomantów, średnia arytmetyczna dla tego rocznika wyniosła najwięcej, bo 8,1% przy odchyleniu 9,6%. Praca, której współczynnik przekroczył zalecane 50%, została opisana przez promotora jako samodzielna, zaś wykryte w pracy zapożyczenia jako uprawnione.

Zaprezentowany powyżej histogram pozwala stwierdzić, że wyniki analizy antyplagiatowej pod kątem samodzielności językowej autorów prac są zadawalające.

dyplomowanie histogram 2

Rys. 5. Zestawienie histogramów współczynnika 2 dla poszczególnych kierunków studiów

Wartości współczynnika 2 dla wszystkich kierunków studiów są dużo bardziej sku-pione wokół przedziału 1-4%. Tylko 10 prac z ocenianych 150 przekroczyło zalecane 5%. Wszystkie z prac zostały oznaczone przez promotorów jako niezawierające nieuprawnio-nych zapożyczeń. Co warte zauważenia, problem ten nie wystąpił na kierunku Fizjoterapia, na którym najwyższa wartość współczynnika wyniosła zaledwie 2,04%. Trudno jednak doszukać się przyczyn takiego stanu, głównie z uwagi na niedoskonałość narzędzia weryfikującego. Fragmenty pracy są bowiem porównywane tylko z innymi pracami dyplomowymi i zasobami internetowymi, nie z publikacjami. Istnieje zatem zagrożenie, że w następnych latach, w miarę sprawdzania kolejnych prac, uzyskiwane wartości współczynników będą rosły.

W toku kontroli dokonano szczegółowego przeglądu 8 prac licencjackich (po 4 na kierunkach Fizjoterapia i Wychowanie fizyczne) oraz 5 prac magisterskich na kierunku Wychowanie fizyczne (szczegółowe dane do wzglądu u przewodniczącej WKOJK). Nie odnotowano nieprawidłowości w składzie i obecności członków komisji egzaminacyjnej. Pytania losowane były zgodnie z przyjętymi wydziałowymi wytycznymi. Wyróżnienie prac odbyło się prawidłowo, udokumentowanie było kompletne i nie zawierało błędów.

Ostatecznie sformułowano następujące wnioski końcowe:

 • Wszystkie prace zostały właściwie tematycznie ulokowane w kierunkach studiów Fizjoterapia i Wychowanie fizyczne;
 • Napotkano jednak błędy i uchybienia, które w niektórych przypadkach zupełnie dyskwalifikują dopuszczone do obron prace:
  • prace niezgodne ze specjalizacją promotora;
  • niewłaściwie dobrany recenzent;
  • błędnie sformułowane tematy pracy, niezgodny z treścią;
  • błędne struktury pracy;
  • niewłaściwy rodzaj pracy (praca wydaje się być badawcza, określa cel, lecz go nie realizuje);
  • brak celu i wniosków w pracach badawczych lub zbyt daleko idące wnioski;
  • powierzchowne opracowania ankiet;
  • błędy edytorskie i językowe;
  • nieprawidłowy sposób narracji (w pierwszej osobie).
  • nierzetelne udokumentowanie wykorzystanych źródeł; błędem jest brak odsyłaczy do piśmiennictwa, niemożliwe jest zweryfikowanie, czy praca została oparta o pozycje literatury umieszczone w końcowej części pracy;
  • skrajne oceny z pracy wystawiane przez promotora i recenzenta;
  • zbyt lakoniczne i ogólnikowe recenzje prac lub brak uzasadnienia oceny.

Wyniki kontroli zostały zaprezentowane na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 21 listopada 2017 r.

2015/2016

WSZJK w ogólnym zarysie wskazuje warunki, jakim powinna odpowiadać praca dyplomowa oraz zakres i formę egzaminu dyplomowego dla każdego kierunku i poziomu studiów. Na stronie internetowej Wydziału zgodnie z wymaganym terminem został umieszczony terminarz dyplomowania. W myśl procedury dokonano zapisów i ustalono liczebność grup seminaryjnych, podano propozycje tematów prac i promotorów, zatwierdzono tematy i przygotowano karty oceny prac dyplomowych.

Wymóg dotyczący weryfikacji prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym (dalej: ASAP) zaczął obowiązywać w roku akademickim 2015/2016. Zasadniczo, zgodnie z procedurą, formularze recenzji były przekazywane do Dziekanatu terminowo. Na tym etapie pojawił się jednak problem z terminowością wprowadzania, przekazywania i zatwierdzania prac dyplomowych w systemie, a następnie składania ich w Dziekanacie. Głównych przyczyn można upatrywać się w:

 • braku administratora w ZWKF – wydłużona droga wprowadzania korekt w systemie;
 • problemie ze sporządzeniem recenzji w systemie oraz jej wydrukowaniem;
 • wymianą druków recenzji – obecnie druk z nagłówkiem ZWKF;
 • trudnościami w obsłudze ASAP przez nauczycieli. Należałoby wyznaczyć w katedrach osoby odpowiedzialne za obsługę systemu, np. pracowników naukowo-technicznych.

We wrześniu 2016 r. nastąpiła aktualizacja systemu ASAP. Jego działanie po aktualizacji ocenione zostanie po sesji dyplomowej 2016/17.

2014/2015

WSZJK w ogólnym zarysie wskazują warunki, jakim powinna odpowiadać praca dyplomowa oraz zakres i formę egzaminu dyplomowego dla każdego kierunku i poziomu studiów. Na stronie internetowej Wydziału zgodnie z wymaganym terminem został umieszczony również terminarz dyplomowania. Zgodnie z procedurą dokonano zapisów i ustalono liczebność grup seminaryjnych, podano propozycje tematów prac i promotorów, zatwierdzono tematy i przygotowano karty oceny prac dyplomowych.

Problemem pojawiającym się, niestety, dość często jest modyfikacja tematu pracy po jego zatwierdzeniu przez dziekana. Należy uczulić promotorów i dyplomantów, że nawet drobna zmiana w tytule pracy dyplomowej musi zostać poprzedzona stosownym podaniem do prodziekana ds. dydaktyki.

Zasadniczo, zgodnie z procedurą, formularze recenzji były przekazywane do Sekcji Obsługi Studenta terminowo.

Wymóg dotyczący weryfikacji prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym zacznie obowiązywać w roku akademickim 2015/2016.