UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Rekrutacja 2018/19 - Cudzoziemcy

Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia:

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

 1. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 2. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 6. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);
 7. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.


Na zasadach odpłatności:

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.


Cudzoziemcy niewymienieni mogą podejmować i odbywać kształcenie na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 3. decyzji rektora uczelni;
 4. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym, którzy mogą podejmować i odbywać kształcenie:
  - jako stypendyści strony polskiej;
  - na zasadach odpłatności;
  - bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
  - jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
  - jako stypendyści uczelni.
 5. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach określonych w pkt. 3 i 4.
 6. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w pkt. 3 i 4.
 7. Za członków rodzin osób, o których mowa w pkt. 1 ppkt 4 i 7 oraz w pkt. 4, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

WYMAGANE DOKUMENTY

Na etapie rejestracji:

 • skan formularza internetowego (karta ewidencyjna) - wydrukowany z konta rejestracyjnego kandydata i podpisany - stanowi podanie o przyjęcie na studia,
 • skan strony ze zdjęciem z paszportu,
 • skan dokumentu równoważnego polskiemu świadectwu dojrzałości,
 • skan apostille lub legalizacji dla świadectwa dojrzałości wydanego poza granicami Polski,
 • skan tłumaczenia przysięgłego na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski,
 • skan dokumentu potwierdzający znajomość języka polskiego
 • skan dowodu opłaty rekrutacyjnej
 • w przypadku studiów drugiego stopnia – dodatkowo skan dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem do dyplomu zalegalizowane lub opatrzone apostille
 • w przypadku kandydatów kierowanych na studia decyzją ministra – imienne skierowanie wydane przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub inną jednostkę wyznaczoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Dokumenty wymagane przy wpisie na studia (nie później niż do 1 października):

 • formularza internetowego (karta ewidencyjna) - wydrukowany z konta rejestracyjnego kandydata i podpisany - stanowi podanie o przyjęcie na studia,
 • kserokopia strony ze zdjęciem z paszportu, oryginał do wglądu,
 • dokument równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości,
 • apostille lub legalizacja dla świadectwa dojrzałości wydanego poza granicami Polski,
 • zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa dojrzałości,
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski, sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
 • w przypadku studiów drugiego stopnia – dodatkowo kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem do dyplomu zalegalizowane lub opatrzone apostille,
 • 3 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) podpisane wyraźnie imieniem i nazwiskiem na odwrocie,
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Druk skierowania na badania można pobrać w Uczelni,
 • dokument poświadczający posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce,
 • osoby zakwalifikowane na kierunek fizjoterapia zobowiązane są dostarczyć kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza z datami dawek,
 • dokumenty winny być składane w białej teczce zamykanej na gumkę w Biurze Obsługi Rekrutacji.


Tłumaczenie przysięgłe na język polski

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać potwierdzone przez polski konsulat. Jeśli legalność twojego dyplomu czy świadectwa poświadczona jest przez apostille, musisz przetłumaczyć również ten dokument.

Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej, w której język polski był językiem wykładowym;
 • dyplom ukończenia studiów z językiem polskim jako językiem wykładowym;
 • dyplom ukończenia filologii polskiej;
 • certyfikat uzyskany w Szkole Języka i Kultury Polskiej lub w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie;
 • Karta Polaka.