UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Tryb postępowania w przewodach doktorskich

Stopień naukowy doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.

Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora lub pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

Dokumenty do wszczęcia przewodu doktorskiego Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455, ze zm.)

Kandydat ubiegający się o wszczęcie przewodu doktorskiego jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego zawierający temat rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski oraz proponowaną osobę na funkcję promotora pracy doktorskiej i ewentualnie promotora pomocniczego.
 2. Konspekt rozprawy doktorskiej (6 egzemplarzy).
 3. Opinia opiekuna naukowego.
 4. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego/dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego.
 5. CV.
 6. Wykaz prac naukowych.
  Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie przez kandydata przynajmniej jednej publikacji z listy A, C lub B (uchwała 26/2017 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 28 marca 2017 r.).
 7. Wykaz uczestnictwa w konferencjach naukowych (z podaniem tytułów wygłoszonych referatów).
 8. Zobowiązanie do refundacji kosztów przewodu doktorskiego.
 9. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.
 10. Zgoda Komisji Bioetycznej (w przypadku prowadzenia badań na organizmach żywych).

Wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat może złożyć certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego. Wykaz certyfikatów stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455, ze zm.)

Procedury przewodu doktorskiego (kończące się uchwałami rady wydziału):

 1. Powołanie Komisji ds. wszczęcia przewodu doktorskiego.
  Na posiedzeniu Komisji ds. wszczęcia przewodu doktorskiego kandydat jest zobowiązany do przedstawienia konspektu pracy doktorskiej w formie prezentacji multimedialnej oraz udzielenie odpowiedzi na pytania członków Komisji.
 2. Wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora (ewentualnie promotora pomocniczego).
 3. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie:
  – dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej,
  – dyscypliny dodatkowej,
  – nowożytnego języka obcego.
 4. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej po złożeniu 5 egzemplarzy pracy doktorskiej wraz z opinią promotora o pracy doktorskiej. Rozprawa doktorska musi być opatrzona streszczeniem w języku angielskim.
 5. Powołanie komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
 6. Nadanie stopnia doktora.

UCHWAŁA NR 13/18 Rady ZWKF z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie trybu postępowania w przewodzie doktorskim